הבנק המלווה רשאי לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגד אדם שנטל הלוואה ומשכן את הנכס שבבעלותו, ולא עמד בתנאי ההלוואה, אלא אם מדובר במימוש משכנתא על דירת מגורים. מטרת ההליכים היא למכור את הנכס ולפרוע את החוב בכספים שיתקבלו מהמכירה.

 

הבנק המלווה רשאי לממש משכנתא או משכון על מקרקעין באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל, בתנאי שהמקרקעין אינם משמשים כדירת מגורים של החייב, והחוב לא נפרע ועבר המועד לפירעונו.

 

לאחר הגשת הבקשה מנהל לשכת ההוצאה ימציא לפועל לחייב אזהרה, שלפיה אם החוב לא ייפרע עד 20 ימים, יינקטו נגדו הליכים למכירת המקרקעין. החייב יכול לפעול במספר דרכים כדי למנוע את מכירת המקרקעין, הוא יכול לשלם את החוב, או לטעון טענת פרעתי אם כבר שילם את החוב, או להגיש התנגדות לביצוע שטר.

 

במקרה שלאחר התקופה הכתובה באזהרה, החייב לא עשה כל פעולה, המקרקעין יימכרו. רשם ההוצאה לפועל יצווה על מכירת מקרקעין ממושכנים, אם רשומה משכנתא לטובת הבנק, אם החייב לא עמד בתנאי החזר ההלוואה ולא שילם את החוב בתוך 20 ימים מהמועד שהומצאה לו אזהרה. המכירה תתבצע במכירה פומבית, וההכנסות יועברו לידי זוכה.

 

התנגדות לביצוע שטר משכנתא

 

החייב יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר בתוך 30 ימים מיום קבלת האזהרה, אם הוא סבור כי מצויים נימוקים מתאימים להצדיקה, אם למשל שטר המשכנתא הוגש לביצוע לפני שחלפה חצי שנה ממועד היוצרות החוב.

 

לפי סעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל, אדם שנטל משכנתא ולא שילם במועד את אחד התשלומים, זכאי לארכה של חצי שנה לפירעון של אותו תשלום ולמניעת הליכי הוצאה לפועל, אם לא חלפו שישה חודשים מהמועד שבו היה עליו לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתא.

 

עיכוב ביצוע הליכי מימוש משכנתא

 

החייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא אם הגיש התנגדות לביצוע שטר המשכנתא, ובתנאי שהגיש את ההתנגדות בתוך התקופה שקבועה בחוק.

 

כאשר מדובר במימוש משכנתא על דירת המגורים ההליכים יעוכבו באופן אוטומטי אם החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר, או אם הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פירעון החוב, או אם הרשם מינה כונס נכסים לדירת המגורים, והחייב פרע בתוך 90 ימים את החוב או את מחציתו, ובתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה בתוך שישה חודשים.

 

הגשת ערעור על החלטה למכור מקרקעין

 

החייב רשאי לבקש רשות לערער על החלטה של הרשם למכור את המקרקעין שרשומים על שמו, בתוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה. אם הרשם העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, החייב יכול להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום בתוך 20 ימים.

 

יש לך שאלה?

פורום התנגדות לביצוע שטר - התנגדות בהוצאה לפועל

 

הגשת ערעור אינה מעכבת את הליכי הגבייה באופן אוטומטי. חייב שמעוניין לעכב את המכירה עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. את הבקשה ניתן להגיש לרשם או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.