דיני ניירות ערך חוקקו במטרה להגן על קיומו של מסחר הוגן ותקין בשוק ההון, תוך שמירה על שקיפותו ואמינותו. חלק מניירות הערך הנסחרים בבורסה, בין היתר, הם כספי החסכונות והפנסיה של מרבית הציבור בישראל, ולכן שמירה על "כללי משחק" הוגנים ועל אמינות המסחר היא אחת המטרות המרכזיות של החוקים שנועדו לספק הגנה ולקדם את המסחר ההוגן כגון חוק ניירות ערך, חוק איסור הלבנת הון, חוק השקעות משותפות בנאמנות, תקנות ניירות ערך וחוקים נוספים.


החוק נועד להגן על שלוש מטרות מרכזיות: שקיפות, שימוש אסור במידע פנים או שימוש במניפולציה או תרמית במסחר בבורסה. בין העבירות הפליליות בחוק ניירות ערך כלולות עבירות דיווח, עבירות לפי חוק הייעוץ, תרמית, עבירות המבוצעות על ידי עובד בבורסה, שימוש במידע פנים ועוד. מדובר בעבירות מסוג פשע אשר הענישה בגינן מחמירה ויכולה להגיע עד מאסר בפועל לתקופה של חמש שנים לצד תשלום קנסות כספיים כבדים.


מלבד העבירות הפליליות הכללות בחוק זה, חוק העונשין והחוק לאיסור הלבנת הון מתייחסים למגוון עבירות נוספות המבוצעות בשוק ההון, כגון קבלת דבר במרמה או גניבה על ידי מורשה.


מהן העבירות העיקריות המבוצעות בניגוד לחוק ניירות ערך?


סעיף 53 לחוק ניירות ערך מתייחס לעבירות דיווח, ולפיו אסור להטעות משקיע או להימנע מלמסור לו את מלוא האינפורמציה המהותית, לצורך שמירה על ערכי הגילוי הנאות וערכי השקיפות שעליהם מבוסס המסחר בשוק ההון. סעיף 54 לחוק נועד להבטיח כי השערים המשתקפים מהמסחר בניירות הערך הם אמיתיים, ואוסר על הרצת מניות או על כל השפעה אסורה בדרכי תרמית.


החוק אף אוסר על כל מי שמכוח תפקידו או עבודתו חשוף למידע פנים שיכול להשליך באופן מהותי על המסחר בבורסה, להשתמש או לסחור באותו מידע פנים לצורך גריפת רווחים באופן לא חוקי.


מלבד זאת, עבירות מרמה או גניבה בידי מורשה עלולות להיות מיוחסות למנהל השקעות שמועל בכספים אשר הופקדו בידיו על ידי משקיעים, או לכל אדם שגונב כספי השקעות תוך שימוש במניפולציות וניצול שיטת המסחר בשוק ההון.


דוגמה נוספת היא הטעייה או אי דיווח על ידי בעלי עניין לצורך מרמה, או הקמת חברות קש לצורך הלבנת הון שהושג באמצעות ביצוע פעולות פליליות. חשוב להזכיר כי עבירות על החוק לניירות ערך מיוחסות לא רק לאנשים בודדים אלא גם לתאגידים, חברות, גופים וארגונים.


עלייה במספר כתבי האישום והחמרה מגמתית בענישה בגין עבירות לפי חוק ניירות ערך


בשל החומרה המיוחסת לעבירות כלכליות בשוק ההון, והנזק הכבד שהן גורמות לציבור הרחב, מגמת הענישה בשנים האחרונות הולכת ומחמירה, מתוך מטרה ליצור הרתעה ולנסות למגר את התופעה ההולכת ומתרחבת של עבירות מסוג זה.


כמו כן ניתן לראות עלייה מתמדת במספר כתבי האישום המוגשים מדי שנה כנגד עברייני צווארון לבן בכלל, ועבריינים המואשמים בעבירות כלכליות בפרט, המושגת באמצעות שילוב בין הרשות לניירות ערך ורשויות האכיפה השונות.

 

יש לך שאלה?

פורום הלבנת הון


בכל שנה נפתחים עשרות תיקים ומתקיימות חקירות רבות על ידי הרשות לניירות ערך. רבות מהחקירות מסתיימות בהרשעות פליליות ועונשים חמורים הכוללים הן קנסות גבוהים והן תקופות מאסר בפועל. חשוב לדעת כי מי שמזומן לחקירה ברשות ניירות ערך רשאי להיוועץ עם עורך דין הן לפני החקירה והן במהלכה.