חוקים ותקנות שונים מגדירים את תפקידיו, סמכויותיו וחובותיו של אגף רשם החברות, ובין היתר חוק החברות, פקודת השותפויות וחוקים נוספים. מטרתו העיקרית של הרשם היא לאפשר לכל אדם שמעוניין בכך לממש את זכותו להתאגד כחברה, וכמובן לפרק את אותה התאגדות בבוא היום, אם בשל רצונו של האדם לפרק את החברה, אם עקב חדלות פירעון ובקשת פירוק על ידי הנושים וכן עקב מגוון עילות נוספות.


כאשר מקימים חברה חדשה יש לרשום אותה אצל רשם החברות, ולאחר מכן ניתן לשנות את שמה ולבצע פעולות נוספות הקשורות בפעילות החברה השוטפת במשרדי הרשם. מלבד זאת, רשם החברות מממש את עקרון הפומביות, ולמעשה מאפשר לציבור הרחב לקבל מידע על כל חברה רשומה כדין. אילו פעולות נוספות מבצע רשם החברות?


מהן הפעולות שיש לבצע אצל רשם החברות?


בין היתר, רשם החברות מוסמך על רישום חברה חדשה, גביית אגרה שנתית, בדיקת ורישום החלטת מיוחדות, רישום שעבודים או לחלופין תיקונם או סילוקם, בחינת הגדלות הון אצל תאגידים וחברות ועוד.


כאשר חברה עוברת הליך פירוק מרצון, רשם החברות מופקד על רישום הפירוק על שלביו השונים, עד לתום הליך הפירוק.


כמו כן, הליכים משפטיים שונים הנוגעים לחברות אשר נדונים בכותלי בית המשפט, כרוכים בהתערבותו של רשם החברות ובתגובתו לבקשות השונות. לדוגמה, שינוי מטרותיה המוצהרות של החברה, הארכת מועדים ועוד.


נוסף על כך, רשם החברות מחזיק במאגרי מידע על פעילויות החברה השונות, ומספק את המידע הנחוץ לכל מי שמבקש לקבלו.


פירוק חברה לא פעילה ברשם החברות


חברות רבות ממשיכות להיות רשומות אצל רשם החברות גם ללא פעילות, ומבלי שבעלי החברות משלמים את האגרה השנתית או מגישים את הדוח השנתי. במקרים רבים הדבר נובע מחוסר ידע של בעלי החברות, אך התוצאה היא שנצברים חובות, ועל בעלי השליטה מוטלים פעמים רבות קנסות עקב אי תשלום האגרה במועד. חשוב לדעת כי בגין הפרה מתמשכת ואי תשלום האגרה במשך מספר שנים עלולים להצטבר קנסות בסכומים של עד כ-250 אלף שקלים.


רשם החברות מוסמך לגבות קנסות ממנהלי התאגיד באופן אישי בהתאם לפקודת המסים (גבייה) מבלי להידרש לפנות להליכי גבייה בהוצאה לפועל, ולבצע עיקולים מבלי להתריע על כך מראש. כמו כן הרשם מוסמך להכריז על החברה כחברה מפרת חוק, ולהטיל הגבלות מחמירות על החברה מעבר לגביית העיצומים הכספיים.


מהם תפקידיו של רשם החברות בפירוק חברה במסלול המקוצר ובמסלול הרגיל?


הלכה למעשה, לרשם החברות חלק לא מבוטל בהליך פירוקה של חברה. בהליך פירוק מרצון במסלול המקוצר, המיועד לחברות שבהן יש בעל מניות יחיד, ניתן לסיים את ההליך בתוך פרק זמן קצר של מספר חודשים בודדים.


בהליך פירוק חברה שאינו מתבצע במסלול המקוצר, רשם החברות מתאם את הפירוק, מטפל בבקשות לקבלת פטור מתשלום האגרה השנתית, ומאשר שלבים שונים בהליך עצמו, לרבות תצהיר כושר הפירעון של החברה.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


אם החברה נמצאת בחדלות פירעון הנושים יכולים לפנות לרשם החברות בבקשה לפירוק מרצון, והם יהיו אחראים על הליך הפירוק ומינוי המפרק לחברה. בכל מקרה של פירוק חברה, יש לפעול בהתאם להנחיות רשם החברות.