פקודת מס הכנסה מטילה חובה לנכות מס במקור בגין תשלומים שונים. חובת הניכוי חלה על כל סוגי העוסקים המפורטים בהגדרות סעיף 164 לפקודה, כגון עסקים וחברות, עוסקים עצמאים, נאמנים וכדומה.


סוגי ההכנסות שבגינן יש לנכות מס במקור מפורטים במסגרת החוק ובתקנות שונות שחוקקו בעניין זה, אשר אף קובעות מה יהיה שיעור הניכוי, מהו אופן הניכוי, מי יכול לקבל הטבות ואף פטור מחובת הניכוי ועוד. על מי חלה חובת ניכוי מס במקור ולמה מומלץ לכל עוסק לוודא האם הוא חייב בניכוי המס או שהוא זכאי לפטור?


מי חייב לנכות מס במקור?


חשוב לדעת כי עסקים קטנים אשר אינם מחויבים לנהל הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה על פי הוראות ניהול ספרים, לא תמיד חייבים לנכות במקור. זאת לעומת חברות גדולות יותר אשר חייבות לנהל את העסק בשיטת הנהלת החשבונות הכפולה, וכן חלה עליהן חובה לנכות מס במקור.


חובת הניכוי מוטלת על מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות כספיים, בתי חולים, קופות החולים, כמו גם על גופי המדינה כגון המוסד לביטוח לאומי, קק"ל, חברות ממשלתיות והרשויות המקומיות. נוסף על כך, חובה לנכות מס במקור בשותפויות אם החובה חלה אפילו על אחד מהשותפים, וכן על חברה בע"מ או על חברת אם וחברת בת, כאשר המחזור השנתי של כל אחת מהן או של שתיהן יחד גבוה מהסכום המצוין בתוספת א' להוראות ניהול ספרים.


מהם סוגי ההכנסות אשר מחייבים ניכוי במקור?


פקודת מס הכנסה, התקנות והצווים הקשורים לניכוי מס במקור מפרטים את סוגי ההכנסות אשר בגינן חייבים לנכות מס במקור. בין היתר יש לנכות מס במקור בגין דמי שכירות, שכר אמנים וסופרים, שכר דירקטורים, שכר ספורטאים, שכר עבור שירותי משרד, שכר מרצים, שכר בוחנים, עמלות ביטוח ועוד.


נוסף על כך יש לנכות מס במקור בגין הכנסות מעבודה, ממענק פרישה, רווחים והכנסות מהגרלות, הימורים או פרסים, היוון קצבאות, תשלומי דיווידנד וריבית, הכנסות ממכירה הונית, הכנסות חייבות במס הנובעות מקרן השקעות במקרקעין לבעלי מניות, הכנסות אנונה או מלוג, מענקים לבעלי שליטה, וכן כל הכנסה אחרת המפורטת בתקנות ובצווים השונים.


ישנם גופים מסוימים שאין צורך לנכות עבורם מס במקור, כגון גופים ממשלתיים, חברות ביטוח, נציגות ועד בית, בנקים ועוד.


חשוב לזכור כי חובת הניכוי חלה בהתאם לסוגי ההכנסות. על כן, כאשר משלמים לגוף מסוים, לנותן שירות וכדומה, יש לבחון היטב האם בגין תשלום זה חובה לנכות מס במקור ומהי מהות התשלום. את הניכוי יש לבצע ממלוא הסכום ששולם לרבות המע"מ, בהתאם לתקנה ספציפית או בהתאם לתקנה הקובעת חובת ניכוי מס במקור משירותים ונכסים.


עוסק שלא פועל בהתאם לחובת הניכוי במקור חשוף להטלת סנקציות כלכליות על ידי פקיד השומה במס הכנסה, אשר יכול שלא להכיר בהוצאות התשלום שבגינו העוסק לא ניכה במקור, או להוציא שומת ניכויים ולחייב את העוסק בגין הניכויים שלא ביצע.


את הניכוי יש לבצע במועד התשלום, ובאותו מועד ניתן לבדוק באתר האינטרנט של מס הכנסה האם חל פטור על ניכוי מס במקור.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מס | מע"מ


שיעור הניכוי משתנה בהתאם למהות התשלום. למשל, עבור דמי שכירות יש לנכות מס בשיעור של 30%, ואילו בגין משכורת יש לנכות מס בשיעור של 45%. כדאי לבחון היטב האם חלה חובת ניכוי מס במקור או לא, בהתאם לזהות המשלם, זהות מקבל התשלום וסוג ההכנסה. נוסף על כך, כאשר עובדים מול עוסקים החייבים בניכוי מס במקור, יש לקבל פטור או להפחית את שיעור הניכוי אצל פקיד השומה.