בחודש מאי 2009, נכנס לתוקף תיקון לחוק הוצאה לפועל, שלפיו בנקים המעוניינים לממש משכנתא בהוצאה לפועל חייבים לספק סידור מגורים חלופי עבור חייבים ובני משפחתם שנטלו הלוואה ולא הצליחו לעמוד בתשלומי ההחזר.

 

התיקון עוסק במתן דיור חלופי ומתייחס לחייבים אשר עקב אי תשלום חוב משכנתא הוצאו מדירתם על ידי ההוצאה לפועל לצורך מימוש הנכס וסילוק החוב לבנקים באמצעות הכספים שהתקבלו מהמכירה, כך שהכסף שיתקבל מהמכירה ישמש גם לכיסוי הוצאות הדיור החלופי.

 

מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מתבצעת בתנאי שרשומה עליה משכנתא, רק לאחר שהוגשה בקשה למימוש משכנתא על ידי הבנק, והחייב לא פרע את החוב בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצאה לו אזהרה, והוא לא הודיע על כוונתו למכור את הדירה בעצמו.

 

התיקון בחוק הוצאה לפועל מתייחס לדירה שלא הוטל עליה עיקול, ומאפשר למכור אותה רק לאחר שהוכח כי לחייב ולבני משפחתו יש מקום מגורים סביר שיוכלו להתגורר בו, או שיש להם יכולת כלכלית המאפשרת לממן מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם דיור חלופי, בהמצאת דירה אחרת, בתשלום פיצויים או בהעמדת סכום כסף לצורך תשלום שכר דירה.

 

באילו מקרים הבנק חייב לדאוג לדיור חלופי?

 

רשם ההוצאה לפועל יכול להורות לבנק המלווה לספק לחייב דירת מגורים חלופית כתנאי למכירת הנכס, כאשר התשלום עבור הדיור החלופי ייחשב כהוצאות שנגרמו לבנק, ויצורפו ליתרת החוב במסגרת תיק הוצאה לפועל.

 

לא ניתן לחייב את הבנק לספק דיור חלופי במקרה שחוזה המשכנתא נחתם לפני מאי 2009, ובהסכם נקבע כי המלווה אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי עבור החייב ובני משפחתו, וכי במעמד חתימת החוזה, הובהר לחייב כי יש לו זכות לקבל בעת הצורך דיור חלופי, והוסברה לו המשמעות של ויתור על זכות זו.

 

בחוזה משכנתא שנחתם לאחר מאי 2009, ניתן לפטור באופן חלקי את המלווה מהדאגה לסידור חלופי עבור החייב ולמכור את דירתו, בתנאי שנקבע מראש כי במקרה של ביצוע המשכנתא, הבנק לא יחויב לדאוג לדיור חלופי קבוע, אלא יהיה מחויב לדאוג לדיור חלופי זמני באזור מגורי החייב למשך 18 חודשים בלבד. בנסיבות מוצדקות רשאי הרשם להורות לבנק להעמיד לרשות החייב דיור חלופי למשך תקופה ארוכה יותר.

 

הזכות לדיור חלופי ניתנת באופן אוטומטי לחייב ולבני משפחתו, כאשר החייב עומד בתנאים לסידור מגורים. החייב יכול להעלות את הנושא מול רשם ההוצאה לפועל בעת הדיון בנושא מכירת הדירה, ולאחר חקירת יכולת, הרשם יורה לזוכה לדאוג לסידור מגורים חלופי, כאשר ברוב המקרים, הבנק מעמיד סכום כסף שיספיק לתשלום דמי שכירות לתקופה מסוימת.

 

יש לך שאלה?

פורום הסדר חוב | מחיקת חובות

 

במקרה שהרשם החליט שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת המיועדת למגורים, תשלום פיצויים לחייב או העמדת סכום לצורך שכר דירה, ייחשבו סכומים אלה כחלק מהוצאות שהוציא הבנק בתיק הוצאה לפועל, והן יתווספו ליתרת החוב, וסכום הכסף שיתקבל ממכירת דירת המגורים של החייב ישמש גם לכיסוי הוצאות הדיור החלופי. על החלטת הרשם בנושא סידור מגורים חלופי ניתן לערער לבית המשפט המחוזי, ללא צורך בקבלת רשות ערעור.