חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, ואינו יכול לעמוד בתשלום החוב שנקבע באזהרה, רשאי להגיש בקשה לצו תשלומים כדי לפרוס את החוב לתשלומים חודשיים על פי יכולתו הכלכלית. לשם כך עליו להגיש הצהרה מנומקת, הנתמכת במסמכים בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב הפסוק.

 

חוק ההוצאה לפועל מגדיר את משך התקופה שעל גביה ניתן לפרוס את החוב בהתאם לסכום הפסוק. כאשר החייב מבקש לפרוס את התשלומים לתקופה ארוכה יותר, רשאי הרשם להכריז עליו כעל חייב מוגבל באמצעים, ולהטיל עליו סנקציות שונות, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה בשימוש בכרטיס אשראי ועוד.

 

במקרה שחל שינוי ביכולתו לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו במהלך התקופה המוגדרת, החייב רשאי, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או צו תשלומים, כאשר אופן הגשת הבקשה וההליך עצמו זהים להליך של בקשה לצו תשלומים.

 

איך מגישים בקשה לצו תשלומים?

 

כדי להגיש בקשה לצו תשלומים או לשינוי צו תשלומים, נדרש החייב לפנות ללשכת ההוצאה לפועל שבה פתח הזוכה את התיק נגדו, ולמלא טופס בקשה לתשלום החוב הפסוק במועדים ובשיעורים שיציע בהתאם ליכולתו.

 

אל הבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטיים, המעידים על יכולתו הכלכלית, כגון: תלושי משכורת אחרונים, אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, דפי חשבון המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש, עותק מתדפיס פירוט חיובי כרטיסי אשראי וכדומה.

 

כמו כן, החייב נדרש לחתום על שאלון וטופס ויתור סודיות ועל מסמכים נוספים המופיעים ברשימת כתב הוויתור על סודיות, ואף עליו לשאת בתשלום ראשוני לפירעון החוב על פי הצעתו. כאשר מדובר בביצוע פסק דין או בקשה לביצוע שטר, החייב נדרש להגיש את הבקשה בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצאה לו אזהרה. אם מדובר בתביעה על סכום קצוב, עליו להגיש את הבקשה בתוך 30 ימים ממועד האזהרה.

 

עם הגשת הבקשה, החייב נדרש להתחיל לשלם את התשלום החודשי שהצהיר לשלם, ולא להמתין להחלטת הרשם, שעלולה להתעכב זמן רב, כאשר הסכום המינימלי שאותו ניתן לשלם הוא 150 שקלים. לאחר מכן, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה על הגשת הבקשה לזוכה.

 

אם הזוכה הסכים לבקשת החייב, יש להגיש את ההסכמה לאישור הרשם, עם זאת הסכמת הזוכה לא מבטיחה בהכרח שהרשם יאשר את הבקשה. הרשם יכול לקבל את הבקשה לאחר שבדק את יכולת החייב על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה, ולהכיר ביכולתו המוגבלת של החייב לשלם את מלוא חובותיו במלואם.

 

הרשם רשאי לפרוס את החוב לתשלומים חודשיים, או להורות לחייב להמציא מסמכים נוספים לתמיכה בבקשתו, לזמנו לחקירת יכולת במעמד הזוכה, ואף רשאי, על פי שיקול דעתו, לסרב לבקשה ולהשאיר את החיוב על כנו.

 

יש לך שאלה?

פורום הסדר חוב | מחיקת חובות

 

במקרה שחל שינוי ביכולתו של החייב לשאת בתשלומים החודשיים, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי לרשם. כאשר מדובר בשינוי מהותי, רשאי הרשם לאשר את הבקשה. אולם שינוי צו תשלומים אינו גורם ישיר לעיכוב הליכים בתיק, כמו הטלת עיקולים וצו עיכוב יציאה מהארץ, למעט צו מאסר ולשם כך יש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים.