הליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לאדם המצוי בחובות קשים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו, לשלם באופן חלקי לנושים על ידי מימוש נכסיו וצו תשלומים חודשי ובתום ההליך לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים באמצעות צו הפטר. בעקבות הרפורמה החדשה, הליכי פשיטת רגל הנפתחים לבקשת חייבים מאז חודש ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן לארבע שנים וחצי, ומקצרים משמעותית את ההליך שבעבר היה נמשך זמן רב.

 

צו הפטר פוטר את החייב מרוב חובותיו שקדמו למתן ההפטר, מלבד חובות שההפטר לא חל עליהם, כמו קנסות למדינה, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. סוג ההפטר נקבע על ידי בית המשפט המחוזי שדן בהליך, בהתאם לנסיבות המקרה, גילו ומצבו הבריאותי של החייב, מידת תום הלב ושיתוף הפעולה של החייב עם בעלי התפקידים בהליך.

 

בית המשפט רשאי לתת צו הפטר חלוט, הפטר מותנה, הפטר לאלתר והפטר חלקי, ואף לדחות את הבקשה ולבטל את צו כינוס הנכסים. הפטר מותנה הוא מצב ביניים בהליכי פשיטת רגל, שבו מתנה בית המשפט, את קבלת ההפטר החלוט והסופי, עד שיתקיימו כל התנאים, כמו עמידה בתשלומים וסיום תשלום כלל החובות.

 

התנאי הנפוץ ביותר למתן הפטר מותנה הוא עמידה בתשלומים שעל החייב לשלם, בהתאם להסכם שנחתם באסיפת הנושים, כאשר תקופת התשלומים היא עד ארבע שנים מיום מתן הצו. בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט לקבוע תקופה ארוכה יותר. בסיום העמידה בנטל התשלומים ועמידה בכל התנאים, החייב יהיה זכאי לקבלת הפטר חלוט, ויוכל לפתוח דף כלכלי חדש בחייו.

 

עם זאת, כל עוד לא התקיימו התנאים, החייב נחשב כמי שמצוי בהליך וכל ההגבלות חלות עליו במסגרת הליכי פשיטת רגל, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי ועוד. ואף בית המשפט רשאי לבטל את צו ההפטר, אם החייב לא ממלא אחר התנאים שנקבעו לו.


מה ההבדל בין סוגי ההפטרים?

 

הפטר לאלתר הוא הפטר שניתן וחל באופן מידי לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פורע את חובותיו פירעון חלקי, כאשר המנהל המיוחד או הכונס הרשמי הגיעו למסקנה כי אין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים, מאחר שלחייב אין נכסים הניתנים למימוש לטובת פירעון החוב, והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, עקב מצבו הבריאותי או גילו המבוגר.

 

הפטר חלקי מתייחס רק לחלק מהחובות, לעומת הפטר מותנה שתקף לגבי סך החובות. הפטר חלקי ניתן כאשר החייב פעל בתום לב רק עבור חלק מחובותיו וכלפי נושים מסוימים, בזמן שלגבי יתרת החובות לנושים האחרים התאפיינה התנהגותו בחוסר תום לב.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

בית המשפט רשאי לתת הפטר חלקי לגבי חלק מהחובות, שלגביהם הוכח, כי החייב פעל בתום לב, והוא יכול להמשיך בהליכי פשיטת רגל לגבי שאר החובות, שטרם הסדירם. אם החייב לא ממלא אחר התנאים שנקבעו למתן הפטר, ניתן לבטל את צו ההפטר המותנה ואף לבטל את הליכי פשיטת רגל. חייב שקיבל צו הפטר מותנה, חלקי או חלוט, עדיין מחויב לשתף פעולה ולסייע במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם, כאשר אי סיוע מצדו עלול להביא לביטול הצו.