זוכה רשאי לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין המחייב אדם או תאגיד לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי שאינה תשלום כספי באמצעות צו עשה, שהוא בעצם הוראה לבצע פעולה מסוימת, להימנע מלבצע מעשה, או להחזיר מצב לקדמותו, כמו פינוי מקרקעין, הריסת קיר וכדומה.

 

כאשר ניתן צו עשה לטובת זוכה בפסק דין המחייב אדם או תאגיד לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי ומפרט מעשה לביצוע כמו: בנייה, הריסה, מסירת נכס וכדומה, מוסמכת לשכת ההוצאה לפועל להמציא לחייב מכתב אזהרה ולהתריע בפניו כי עליו למלא אחר ההוראות בתוך פרק זמן קצוב. במידה והחייב לא יעמוד בתנאים, הזוכה יהיה רשאי לבצע את הצו, ולהטיל את הוצאות ההליך על החייב.

 

צו עשה יכול להתרחש בעת פינוי נכס מושכר, פינוי נכס המשמש כדירת מגורים, או במתן הוראה לשכן לבנות מחדש קיר שהרס בבניין מגורים. לעתים נדירות משמש הצו גם לשם מימוש הסדרי ראייה בהוראת בית המשפט לענייני משפחה.

 

זוכה במשפט שניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי שאינה תשלום כספי, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל. בקשה לפינוי מושכר יש להגיש לביצוע בתוך 15 ימים, ובקשה לביצוע פסק דין למסירת נכסים יש להגיש בתוך 30 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.

 

מהם שלבי ההליך לביצוע צו עשה?

 

זוכה שמעוניין להגיש בקשה לביצוע פסק דין מסוג צו עשה נדרש למלא טופס 209, שהוא טופס בקשה לפתיחת תיק פסק דין צו עשה, ולצרף העתק של פסק הדין מאושר מקורי או נאמן למקור הנושא את מספרי הזהות של הצדדים וייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך דין, כאשר בתיק מסוג זה מומלץ להיעזר בעורך דין.

 

הזוכה נדרש לצרף את פרטי חשבון הבנק שלו ופרטי החייב, למלא בטופס תיאור תמציתי של פסק הדין, להבדיל מביצוע פסקי דין כספיים, ולהגיש את כל הטפסים באחת מלשכות ההוצאה לפועל הקרובה למקום המגורים.

 

כדי לבצע צו עשה במסגרת הוצאה לפועל, על הזוכה לשלם אגרה בסך של 180 שקלים, נכון לשנת 2016, אולם אם פסק הדין כולל בתוכו גם חיוב כספי וגם צו עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי שתחושב בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.

 

יש לך שאלה?

פורום עיקולים, הגבלת רישיון נהיגה ועיכוב יציאה מן הארץ

 

לאחר הגשת הבקשה, ימציא רשם ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, תוך ציון התקופה שבמהלכה עליו לשלם את החוב, או לחלופין להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת. בתום תקופת האזהרה, במידה והחייב לא הסדיר את התשלום, ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין, כגון עיקול מיטלטלין, תפיסת נכס, עיקול חשבון בנק, עיקול רכב וכדומה.

 

מנגד החייב נדרש לבצע את פסק הדין באופן מידי. אם החייב שילם את חובו בפרק הזמן הקצוב, הוא יכול לערער על פסק הדין, ובמקביל להגיש לרשם בקשה לעיכוב הליכים או לבקש לעכב את ביצוע פסק הדין מבית המשפט.