ערעור בהוצאה לפועל רשאים להגיש חייבים, זוכים וצדדים שלישיים שנפגעו מהחלטות שנתקבלו בעניין הנוגע אליהם, כמו צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות של שימוש בדרכון או צו מאסר, כדי שניתן יהיה לבחון שוב את ההחלטות על ידי ערכאה שיפוטית גבוהה יותר ולתקן טעויות. בית המשפט מוסמך לאשר את ההחלטה או את הצו, לבטל או לשנות אותם.

 

ערעור על החלטות של מנהל או של עובד בלשכה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל. על צווים והחלטות של הרשם אין זכות ערעור אוטומטית ולרוב יש לקבל אישור להגשת ערעור, למעט במקרים חריגים. את הערעור ניתן להגיש במקרה שהחלטת הרשם פגעה באחד הצדדים, ויש להגישה לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך פרק זמן קצוב ובהתאם לסוג התיק.

 

ערעור על החלטת הפקיד ניתן להגיש לרשם, אם הוא למשל מסרב לקבל לידיו מסמכים מסוימים או בקשות של מי מהצדדים. ערעור על החלטת מנהל הלשכה ניתן להגיש אם המנהל החליט על הוצאת מעוקלים במקום להשאירם במקומם. ערעור על החלטת פקיד או מנהל יש להגיש בכתב לרשם, בתוך שלושה ימים מהיום שהתקבלה ההחלטה.

 

מהי בקשת רשות ערעור בהוצאה לפועל?

 

ערעור על החלטת הרשם ניתן להגיש עקב צו עיכוב יציאה מן הארץ, על החלטות במסגרת טענת פרעתי, או על החלטה בעניין מכירה או פינוי של מקרקעין, כאשר החלטה שהתקבלה פגעה באחד הצדדים. על מרבית החלטות הרשם אין זכות ערעור אוטומטית ויש לקבל אישור להגשת ערעור, אולם במקרים מסוימים ניתן להגיש ערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות.

 

אדם המעוניין לקבל רשות ערעור נדרש לפנות בבקשה אל בית משפט השלום. במקרים מסוימים ניתן אישור על ידי הרשם בגוף ההחלטה שעליה רוצים לערער, אולם אם הרשם לא העניק אישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט, אך לא ניתן לערער על החלטה לתת רשות.

 

לאחר הגשת הבקשה, יש להמציא העתק לצדדים ולקבוע מועד לדיון בנוכחותם. במהלך הדיון הצדדים רשאים להציג ראיות חדשות, גם אם לא הציגו אותן בפני הרשם. בית משפט השלום יכול לדחות את הבקשה, לשנותה או לקבלה לאחר שנתן הזדמנות להשמיע את טענות הצדדים.

 

במקרים מסוימים ניתן להגיש ערעור ללא צורך קבלת רשות מהרשם, כאשר מדובר בצו הבאה או במעצר למניעת הפרעה בביצוע, בעיכוב יציאה מן הארץ שהוטל על חייב המשתמט מתשלום חובותיו, בהחלטות במסגרת טענת פרעתי או בחיוב של נאמן.

 

ערעור ללא צורך קבלת רשות מהרשם ניתן להגיש גם כאשר מדובר בחיוב של כונס נכסים בפיצוי, בהגבלות שימוש בדרכון, במאסר חייב בעל יכולת בשל אי תשלום חוב, במאסר עקב חוב מזונות, וכן בשל כל החלטה של הרשם הקשורה לביצוע פסק דין בענייני משפחה, וכל צו אחר שבמסגרתו העניק הרשם את הרשות לערער.

 

יש לך שאלה?

פורום עיקולים, הגבלת רישיון נהיגה ועיכוב יציאה מן הארץ

 

במצב זה, נדרש המערער לפנות אוטומטית לבית משפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים, ולהגיש ערעור במספר העתקים לבית המשפט, לרשם ולכל המשיבים, ולפרט את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים הרלוונטיים. חייב שהגיש ערעור ומעוניין לעכב את ההליכים נגדו עד לקבלת ההחלטה, רשאי להגיש בקשה נוספת לעיכוב הליכים.