צוואה בעדים היא אחת הדרכים המועדפות והשכיחות לעריכת צוואה בישראל, בשל הפשטות שבעריכתה ובמתן התוקף המשפטי הנדרש, וכן מכיוון שכל עוד נערכה על פי התנאים הנדרשים, קשה להתנגד לה לאחר מכן.


מדובר בצוואה שעליה מצהיר המצווה בנוכחות שני עדים, אשר חותמים על המסמך נוסף על חתימתו של המצווה עצמו. כל עוד עומדים במספר קריטריונים מצטברים כפי שדורש חוק הירושה, הצוואה תיחשב קבילה ויהיה לה תוקף משפטי מחייב. ואולם, לא כולם יכולים להיות עדים לצוואה. העדים יכולים להיות אנשי מקצוע או מכרים, אך אינם יכולים להיות חלק מהזוכים בירושה לפי הצוואה, וחייבים להיות מעל גיל 18.


לאחר שהצוואה נערכת ונחתמת על ידי המצווה, שני העדים יחתמו אף הם על הצוואה, שם תופיע הצהרתם כי המצווה חתם על המסמך מבלי שהופעלו עליו לחצים או שכנועים, אלא מרצונו החופשי בלבד. על כן יש משמעות שהעדים יחתמו רק לאחר חתימתו של המצווה. עם זאת, הם אינם צריכים להבין או לחקור מהו מצבו הנפשי או הבריאותי של המצווה.


ככל שהקשר בין האנשים שנבחרו לשמש כעדים לצוואה ובין היורשים יהיה מרוחק יותר, כך יגדל הסיכוי שהצוואה תיחשב כשרה בבית המשפט, בכל מקרה בעתיד שבו תוגש כנגדה התנגדות. כאשר היורשים עצמם נוכחים במעמד החתימה על הצוואה, גם אם באופן עקיף, למשל באמצעות עורך דין המקושר אליהם, הדבר עלול להוות הוכחה לכך שהצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, ולגרום לפסילתה.


מהם התנאים לעריכת צוואה בעדים, ובאילו מקרים הצוואה תיפסל בשל פגמים מהותיים?


כדי להוות מסמך משפטי מחייב, הצוואה צריכה לעמוד במספר תנאים. למעשה מדובר במסמך כתוב הכולל את תאריך עריכתו וחתימת המצווה. עם זאת, אין חובה שהמצווה יכתוב את המסמך בעצמו ואין חובה לכתוב אותו בכתב יד. לפני שהמצווה חותם על המסמך, עליו להזמין את שני העדים ולהצהיר בפניהם כי מדובר בצוואתו המשקפת את רצונו הסופי, אם בכתב ואם בעל פה.


חובה שהעדים יהיו נוכחים כאשר המצווה חותם על הצוואה, ומעבר לכך שעליהם להיות מעל גיל 18, עליהם לעמוד בתנאי הכשירות למתן עדות משפטית, ובשום אופן לא להיות קשורים לזוכים בירושה מטעם הצוואה, גם לא באמצעות בני זוג.


התנגדות לצוואה שנחתמה בפני עדים: כיצד מכריעים האם הצוואה משקפת את רצונו האחרון של המוריש?


התנגדות לצו קיום צוואה מוגשת לבית המשפט במקרים שבהם עולה חשש כי הצוואה אינה אמיתית או אינה משקפת את רצונותיו של המנוח בכל הנוגע לחלוקת עזבונו לאחר מותו. מדובר בהליך משפטי מורכב אשר בסיומו, אם בית המשפט ישתכנע כי אכן הצוואה אינה מממשת רצונותיו של המוריש, הצוואה תבוטל או תיפסל. במקרה כזה, הירושה תחולק לפי דיני הירושה כפי שקובע החוק.


בשל אופייה הייחודי, צוואה בעדים מצמצמת מראש את האפשרות להתנגדות עתידית על תוכן הצוואה, מכיוון שניתן לזמן את העדים שיכולים להעיד בבית המשפט כי המוריש חתם על המסמך בהתאם לרצונו החופשי. זו אחת הסיבות לשכיחותה של צוואה מסוג זה בקרב אנשים העורכים את צוואתם.

 

יש לך שאלה?

פורום התנגדות לצוואה | ביטול צוואה


כל עוד בית המשפט משתכנע בבירור כי הצוואה משקפת לחלוטין את רצונותיו של המוריש, הוא אף לא ימהר לפסול צוואה בשל כשלים טכניים זוטרים במסמך עצמו. עם זאת, במקרים שבהם עולה חשד כי העדים עצמם גרמו למנוח לנסח או לחתום על הצוואה תחת השפעה אסורה, בניגוד לרצונו או תוך ניצול לא חוקי של חולשותיו הפיזיות, הרפואיות או הנפשיות, התנגדות לצוואה תוביל לפסילת המסמך.