הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מחובותיו. הליך פשיטת רגל יכול להיפתח ביוזמת החייב, ובעקבות הרפורמה החדשה, החל מחודש ספטמבר 2013 ההליך מוגבל בזמן לארבע שנים וחצי.

 

בתנאים מסוימים ההליך יכול להתחיל גם ביוזמת הנושה בגין חובות שלא שולמו לו. הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי נושה, נפתחים ברוב המקרים בבקשה מבית המשפט המחוזי להמציא לחייב התראה, המזהירה אותו טרם נקיטת ההליכים ומאפשרת לו לפעול לפני שמוגשת נגדו בקשת פשיטת רגל.

 

בהתראה נדרש החייב לשלם את החוב לנושה בתוך פרק זמן קצוב, או למסור לו ערובה, או להתפשר על סכום החוב. אם החייב לא יפעל על פי ההוראות, יפתח נגדו הליך פשיטת רגל הכולל צו כינוס נכסים, חקירת יכולת, הגשת דוחות תקופתיים, עמידה בצו תשלומים חודשי והטלת הגבלות שונות כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי ועוד.

 

חייב שהוגשה נגדו התראה ואינו מעוניין להתחיל בהליך פשיטת רגל, רשאי להגיש התנגדות לבקשה בתוך זמן קצוב. אי הגשת התנגדות עשוי להביא לכך שבית המשפט יוציא צו כינוס לנכסיו והחייב ייכנס בניגוד לרצונו להליך פשיטת רגל.

 

אי הגשת התנגדות מהווה מעשה פשיטת רגל

 

חייב שקיבל התראה לפשיטת רגל, רשאי להגיש התנגדות לבית המשפט המחוזי בתוך שבוע ימים מהמועד שבו נמסרה לו ההתראה, ואף החייב יכול להגיש התנגדות לבקשת פשיטת רגל לאחר שהוגשה בקשה למתן צו כינוס על ידי הנושה. אי מילוי הדרישות שבהתראה או אי הגשת התנגדות, מהווה מעשה פשיטת רגל שבגינו עומדת לנושה האפשרות להגיש בקשת פשיטת רגל.

 

את ההתנגדות החייב נדרש להגיש בתוך שבעה ימים על גבי טופס התנגדות להתראת פשיטת רגל בצירוף תצהיר מנומק ומפורט. אם החייב חולק על הסכום שמצוין בהתראה, אך לא חולק על עצם קיום החוב, עליו להודיע על כך לנושה או למלא אחר דרישות ההתראה ביחס לסכום החוב הנכון. במידה והחייב פרע את החוב עליו לתאר את אופן סילוק החוב במסגרת התצהיר ולהוסיף הוכחות מתאימות.

 

חייב אשר מעוניין להגיש תביעה שכנגד נגד הנושה, או תביעת קיזוז או דרישה שכנגד, השווים לסכום החוב שצוין בהתראה, רשאי להגיש התנגדות להתראה, במידה ולא היה באפשרותו להעלות את טענת התביעה שכנגד, הקיזוז או הדרישה שכנגד במסגרת ההליך שבו נקבע החוב. עד להכרעת בית המשפט בעניין ההתנגדות, החייב אינו מחויב למלא אחר דרישות ההתראה, והדבר לא ייחשב כמעשה פשיטת רגל.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

במידה ובית המשפט המחוזי החליט לדחות את ההתנגדות, החייב רשאי לערער על החלטתו בתוך 45 ימים ממועד הדיון. את הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון. כדי לעכב את ביצוע צו הכינוס, החייב נדרש לבקש להורות על עיכוב ביצוע מבית המשפט המחוזי לפני הגשת הערעור, או לחלופין לבקש מבית המשפט העליון לעכב את ההליכים לצד הגשת הערעור.