לעתים, מצבים שבהם אדם נכנס לחובות מובילים לכך שנפתחות נגדו מספר תביעות חוב מקבילות במסגרת ההוצאה לפועל, על ידי נושים שונים אשר להם הוא חייב כספים. מצב זה עלול להקשות עליו להגיע לפירעון החובות, ליצור לחץ נפשי ואף בירוקרטי, היות שהתיקים כנגדו עלולים להיפתח בערים שונות ברחבי הארץ, ולעכב באופן משמעותי את האפשרויות העומדות בפניו לצאת לדרך חדשה לאחר תשלום מלוא החובות.


במקרה כזה, החייב יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים לידי ראש ההוצאה לפועל. אם בקשתו תאושר, כל התיקים שנפתחו נגדו יאוחדו לתיק איחוד יחיד. זאת במטרה להקל עליו ולאפשר לו מסגרת פשוטה ונוחה יותר להתמודד עם חובותיו, ולהסדיר תוכנית תשלומים ופריסת חובות לצורך פירעון מלוא החובות בתוך תקופת זמן סבירה.


מי יכול לבקש איחוד תיקים, ואילו סוגי חובות ניתן להסדיר במסגרת תיק איחוד?


לפי חוק ההוצאה לפועל, צריך לעמוד במספר קריטריונים מחייבים כדי להגיש בקשה לאיחוד תיקים. בין היתר, ישלם החייב 3% מסך חובותיו במועד שבו יגיש את הבקשה, וכן ישלם מדי חודש 3% מכלל החובות עד מתן ההחלטה בעניין איחוד התיקים, כלומר עד שבקשתו תאושר או תידחה על ידי ראש ההוצאה לפועל.


כמו כן, יש לצרף לבקשת האיחוד תצהיר המאמת את החובות והפרטים האחרים שנכללו במסגרת הבקשה. בזמן שבו דנים בבקשה לאיחוד תיקים, ייתכן שהחייב יוזמן לחקירת יכולת, וייצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ.


החייב יכול לאחד את כל חובותיו במסגרת איחוד תיקים, מלבד חובות או סכסוכים כספיים כאלה ואחרים שהועברו להחלטת בית משפט, עניינים שאינם כספיים וחוב מזונות.


כיצד מגישים בקשה לתיק איחוד, ומה הבקשה צריכה לכלול?


את הבקשה יש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל אשר בה נמצא מספר התיקים הגדול ביותר כנגד החייב. עם זאת, ניתן לשנות זאת כל עוד רוב הנושים מסכימים לכך ובאישורו של ראש ההוצאה לפועל.


יש לערוך את הבקשה לתיק איחוד ולהגישה באמצעות תצהיר, על פי הכללים המנויים בטופס 7 וטופס 7א לתוספת תקנות ההוצאה לפועל. כמו כן יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמפורט בטפסים. את הבקשה יש להגיש במספר העתקים בהתאם למספרם של הנושים.


באופן עקרוני, עצם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים לא תגרום להפסקת ההליכים השונים שננקטו כנד החייב, אך אם קיימים טעמים מיוחדים להפסקתם, ראש ההוצאה לפועל מוסמך לחרוג מכלל זה.


אילו סנקציות יוטלו על חייב שהגיש בקשה לאיחוד תיקים?


בשל ההשלכות שעלולות להיגרם לחייב אשר מעוניין לפרוע את חובותיו במסגרת איחוד תיקים, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין לפני הגשת הבקשה, כדי לקבל תמונה כוללת של הדרך הטובה והמהירה ביותר לפירעון החובות.


ראש ההוצאה לפועל יחליט אם לאשר או לסרב לבקשתו של החייב, על בסיס מבחן יכולת פירעון החוב. אם יאשר את הבקשה, החייב יפרע את חובותיו באופן מרוכז במסגרת תיק האיחוד, בהתאם להנחיות שיקבע ראש ההוצאה לפועל.

 

יש לך שאלה?

פורום איחוד תיקים


לאחר הגשת הקשה לאיחוד תיקים, יוטל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ לצורך הבטחת פירעון החובות, אשר ניתן יהיה לבטלו רק לאחר תשלום החובות או בהסכמתם של רוב הנושים. נוסף על כך, ראש ההוצאה לפועל מוסמך לבצע עיקולים של נכסי החייב, לרבות מיטלטלין ונדל"ן.