מאחר שמידע עסקי יכול להכיל בין היתר סודות רגישים, מאגרי מידע, רשימת לקוחות ופרטים נוספים הרלוונטיים לעסק, הדין המסחרי מאפשר לבעל העסק להגן על המידע הרגיש המוגדר כסוד מסחרי, ואף לדרוש צווי מניעה ופיצויים במקרה של חשיפת הסוד המסחרי או הפרתו.


חוק עוולות מסחריות מגדיר סוד מסחרי כמידע מסחרי-עסקי אשר אינו ידוע לציבור הרחב ואינו ניתן לגילוי בקלות, אשר נשמר בסודיות בשל תרומתו הכלכלית והיתרון העסקי שהוא מקנה לעסק. כלומר, ההגדרה החוקית יכולה להכיל נוסחאות ייצור, הסכמי מסחר, רשימת לקוחות ועוד, כל עוד המידע אינו נחלת הכלל ומעניק לעסק יתרון בתחרות העסקית.


כמעט כל עסק או חברה מחזיקים בסודות מסחריים כאלה או אחרים. מכיוון שההגנה המשפטית על סודות מסחריים היא חלקית ומוגבלת, עסקים רבים נוהגים להחתים את העובדים, נותני השירות וכל אדם אחר שיכול להיחשף למידע הרגיש על הסכם סודיות.


חוזים אלו יכולים לספק הגנה נוספת וכוללת יותר לבעל העסק, וניתן לכלול במסגרתם הגדרות ספציפיות לגבי תוכן המידע העסקי המסווג, התחייבות על שמירת סודיות ואי העברת המידע לאחרים גם בעתיד וכדומה.


מה מוגדר כסוד מסחרי ואיך עסקים יכולים להגן עליו?


סוד מסחרי הוא למעשה קניין רוחני כמו פטנט לדוגמה, אך בניגוד לפטנט, אין אפשרות לרשום אותו במשרד המשפטים. מסיבה זו, הסוד המסחרי נחשב מוגן פחות ומכאן נובעת החשיבות הרבה להגדרת הסודות בהסכמי הסודיות והחתמת העובדים ונותני השירות האחרים עליהם. נוסף על כך חשוב להסדיר בהסכמי הסודיות מנגנון פיצויים וסנקציות כספיות במקרה של שימוש בסוד המסחרי שלא כדין או הפצת המידע המסווג.


מידע עסקי שלא יקבל הגנה מספקת על ידי בעל העסק, הן מבחינת שמירתו כסוד על ידי נקיטת אמצעי בטיחות והן מבחינת הגדרתו כסוד מסחרי באמצעות חוזה סודיות, עלול לצאת מהגדרת "סוד מסחרי".


כלומר, אם המידע נחשף בקלות על ידי כל אדם המעוניין בכך, לא ננקטו צעדים משמעותיים אשר מבטיחים את סודיותו כגון נעילתו בכספת או באמצעות סיסמה, או שלא נחתם לגביו הסכם סודיות, ייתכן שהוא לא יסווג כסוד מסחרי אלא כמידע אשר בעל העסק ויתר בגינו על ההגנה המשפטית הניתנת לסודות מסחריים.


בין היתר, חשוב לסמן את המידע כסודי, לחשוף אותו רק בפני מי שצריך, לשמור עליו באמצעות נעילתו או באמצעות סיסמה, להחתים אנשים שנחשפים אליו על הסכם סודיות ועוד. כמו כן, אם הציבור הרחב ייחשף למידע העסקי, הוא לא יוכל להיחשב עוד סוד מסחרי.


מתי ניתן להגיש תביעה בגין גזל סוד מסחרי או הפרתו?


הפרת סוד מסחרי או "גזל" כפי שהמושג מוגדר בחוק עוולות מסחריות, מהווים כל שימוש לא חוקי בסוד המסחרי, או לקיחתו ללא אישור או באמצעות שימוש באמצעים פסולים. במקרה כזה, בעל הסוד המסחרי יכול לדרוש צו מניעה אשר יפסיק את השימוש הלא חוקי במידע, וכן לתבוע פיצויים והחזר טובות ההנאה שקיבל האדם אשר השתמש במידע שלא כדין.


עם זאת, כאשר המידע מגיע לעובד במסגרת עבודתו או כאשר מדובר בשימוש מוצדק במידע מסיבות כאלה ואחרות, לא ניתן יהיה להאשימו בגזל הסוד המסחרי. ואולם מי שהשתמש בו יכול להיות מחויב על ידי בית המשפט להשיב לבעליו את טובת ההנאה שהפיק ממנו.

 

יש לך שאלה?

פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות


מאחר שהפרת סוד מסחרי היא עוולה נזיקית, ניתן לקבל פיצויים עד סכום של 100 אלף שקלים בגין הפרתו ללא הוכחת נזק, וזאת בהתאם לפקודת הנזיקין. כמו כן ניתן לתבוע בגין הפרת חוזה, הפרת קניין רוחני ועשיית עושר ולא במשפט, לדרוש תמלוגים ולתבוע צו להסרת הגזל וצו מניעה.