צו חיפוש בהוצאה לפועל נועד להתחקות אחר נכסיו של חייב, המתחמק מתשלום חובותיו, לצורך פירעון החובות לנושים ולהפעלת לחצים לתשלום החוב.

 

הצו מאפשר לערוך חיפוש על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, כדי להתחקות אחר נכסים שאותם הוא מבקש להסתיר מפני הנושים, ואף כדי למנוע כינוס נכסים על ידי העברת רכוש לבני משפחה ולקרובים אחרים.

 

סעיף 15 לחוק הוצאה לפועל קובע כי רשם ההוצאה לפועל יכול לצוות על עריכת חיפוש, ואף הזוכה בתיק רשאי לבקש מהרשם לערוך חיפוש על גופו של חייב, בחפציו או בחצרים שבהחזקתו. הרשם רשאי לצוות על שוטר, פקיד בית המשפט או עובד מערכת ההוצאה לפועל או אדם אחר, לערוך חיפוש על גופו ובכליו של החייב.

 

תקנה 23 לתקנות הוצאה לפועל קובעת כי יש לערוך את החיפוש על גופו של החייב או בכליו בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו. כאשר נערך חיפוש על גופה של חייבת, הוא חייב להתבצע בידי אישה, ואף אסור לבצע חיפוש על גופו של חייב בפרהסיה, אלא אם ההחלטה נעשית בנוכחות הרשם.

 

אם הרשם סבר שהחייב מסתיר רכוש במקרקעין שאינם בהחזקתו, הוא רשאי הוא לצוות על עריכת חיפוש באותם המקומות לשם גילוי הנכסים. כדי לערוך חיפוש בחצרים אחרים, שאינם ברשות החייב, יש להגיש תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מתבססת הבקשה.

 

הרשם רשאי להתנות צו חיפוש במתן ערובה מהזוכה. אם הרשם השתכנע כי בקשת הזוכה לחיפוש לא הייתה סבירה, הוא רשאי לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע דבריהם, להורות על חילוט הערובה, לטובת החייב או מחזיק הכלים או החצרים לשם פיצוי על הנזק שנגרם כתוצאה מהחיפוש.

 

רשות ערעור על צו חיפוש

 

חייב אשר במסגרת נקיטת הליכי גבייה הוצא נגדו צו חיפוש, רשאי לבקש רשות לערער על הצו, בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצא, אם סבר כי הצו הוצא שלא כדין. רשות הערעור נתונה גם לזוכה אשר ביקש להוציא צו חיפוש נגד החייב ובקשתו נדחתה.

 

את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום. כאשר הרשם העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, הצדדים אינם צריכים לבקש רשות לערער, אלא להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט השלום. כאשר מקור החוב הוא בענייני משפחה, כמו בתיק מזונות, יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה.

 

יש לך שאלה?

פורום עיקולים, הגבלת רישיון נהיגה ועיכוב יציאה מן הארץ

 

לאחר הגשת הבקשה לרשות ערעור, על המערער להמציא העתק מהבקשה לצדדים ולפרט את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים לביטול הצו, ובית המשפט ייקבע מועד לדיון בנוכחות הצדדים בעניין הערעור.

 

לאחר שמיעת הצדדים, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה ולהשאיר את צו החיפוש על כנו, כך שניתן יהיה לבצע חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצריו, וכן ניתן לבצע חיפוש בכליו או בחצריו של אדם אחר. בית המשפט רשאי בהתאם לנסיבות המקרה, לדחות את הצו למועד מאוחר יותר או לבטל אותו לחלוטין.