דיני חדלות פירעון הם דינים המסדירים את המצב שבו אדם אינו יכול לפרוע את חובותיו. המשמעות של חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו לא ניתן לפרוע את החובות, והחובות גבוהים משווי כלל הנכסים למימוש. פשיטת רגל היא סוג אחד של הליך חדלות פירעון, הנוגע לחייבים שהם יחידים ולא לתאגידים.

 

בניגוד להליכי הוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח גם ביוזמת החייב. הרפורמה החדשה בפשיטת רגל נכנסה לתוקף בשנת 2013, במטרה לאפשר לחייבים המצויים בהליך פשיטת רגל להשתקם כלכלית תוך זמן קצר יחסית של ארבע עד חמש שנים.

 

ההליך מתאים לאדם פרטי שחובותיו גבוהים מסך של 17,308 שקלים, והוא מעוניין לממש את נכסיו ולגבש תכנית פירעון חלקי, בהתאם ליכולתו הכלכלית ובסיום ההליך לפתוח דף כלכלי חדש בחייו, באמצעות מחיקת כל החובות שנותרו, אשר לא נפרעו במהלך ההליך, וקבלת צו הפטר הפוטר אותו מהחובה לשלם אותם.

 

מצב של חדלות פירעון יכול לבוא לידי ביטוי כאשר לחייב יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים, או כאשר הוא אינו יכול לפרוע בטווח קצר את מלוא חובותיו. חדלות פירעון כלכלית יכולה להוביל לשינוי המצב המשפטי ולפתיחת הליכי פשיטת רגל במקרה שחדל הפירעון הוא אדם פרטי. העיקרון בהליך פשיטת רגל הוא איזון בין שתי מטרות: אכיפה משותפת ומהירה של רכוש, כספים ונכסיו של החייב כדי שיסדיר חלק מחובותיו לנושים, ומחיקת יתר החובות בסוף ההליך באמצעות מתן צו הפטר.

 

כיצד מתחילים בהליכי פשיטת רגל?

 

חייב המעוניין לפתוח בהליך, נדרש בשלב הראשון, לפנות לכונס נכסים רשמי ולהגיש בקשה לפשיטת רגל. לאחר קבלת תגובה מהכונס, עליו להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי. במסגרת הרפורמה החדשה ברוב המקרים ניתן צו כינוס, וההליך מתקדם לשלב הבא, הכולל חקירת יכולת, הגשת דוחות תקופתיים לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, מימוש נכסים ועמידה בצו תשלומים עד לקבלת הפטר.

 

בהתקיים תנאים מסוימים, יכול הנושה להגיש ביוזמתו בקשת פשיטת רגל נגד חייב, זאת במקרים שיש בידו פסק דין או צו של בית משפט לתשלום סכום כסף, או אם הוגש לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל שטר חוב, והוצאתם לפועל של פסק הדין, הצו או השטר לא עוכבה.

 

הנושה נדרש להגיש בקשה לבית משפט המחוזי, ולהמציא לחייב התראה על פתיחת פשיטת רגל. החייב יכול להגיש התנגדות על הסכום הנקוב בהתראה לבית המשפט, ולהודיע לנושה שהוא חולק על ההתראה בשל גובה החוב או קיומו, או לחלופין למלא את הדרישות המופיעות בהתראה עד לגובה הסכום שאינו שנוי במחלוקת.

 

בעקבות ההתראה יכול להתקיים מעשה פשיטת רגל, המהווה עילה לפתיחת ההליכים ביוזמת הנושה. המעשה יתקיים אם החייב לא שילם את הסכום הנדרש ולא הגיש התנגדות תוך פרק הזמן הנקוב בהתראה. לאחר קיום המעשה, הנושה רשאי להגיש בקשה לבית משפט נגד החייב לפשיטת רגל.


יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

לאחר הגשת הבקשה, יקיים בית המשפט דיון, שבמסגרתו יחליט האם לתת צו כינוס לנכסי החייב. אם ניתן צו כינוס, יקבע בית המשפט צו תשלומים חודשיים, בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב, ויהיה עליו לשלם לנושים תשלום חודשי לטובת פירעון החובות, להגיש דוחות, ואף יוטלו עליו הגבלות שונות, כמו: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על חשבון בנק וכרטיסי אשראי וכדומה.

 

להבדיל מהליכי פשיטת רגל שנפתחו ביוזמת החייב, הליכי פשיטת רגל שננקטו בהתאם לבקשה של נושה אינם מוגבלים בזמן, אולם החייב רשאי בכל עת להגיש בקשת לקבלת צו הפטר, או להציע לנושים להגיע לפשרה כדי לקצר את ההליך ולהביא למחיקת יתרת החובות.