הליכי פשיטת רגל מאפשרים לחייב המצוי בקשיים כלכליים, להסדיר את חובותיו לנושים באמצעות מימוש נכסיו ותשלום צו תשלומים חודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית. בתום ההליך, יכול החייב לקבל צו הפטר, המוחק את יתרת החובות ומאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו.

 

סעיף 18ב. לפקודת פשיטת רגל קובע כי בית המשפט המחוזי, הדן בהליכי פשיטת רגל, רשאי בהתאם לבקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכרז כפושט רגל, לשאת בתשלומים חודשיים במועדים ובתנאים שיקבע. על פי סעיף זה, בית המשפט רשאי לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו, כי יחולו עליו המגבלות הקבועות בחוק, כגון: הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, לקוח מוגבל מיוחד בבנק, הגבלה על ייסוד תאגיד וכדומה.

 

עם מתן צו כינוס מוציא בית המשפט צו תשלומים הקובע את הסכום החודשי שאותו נדרש לשלם החייב לטובת פירעון חובותיו לנושים. בית המשפט רשאי להקציב לחייב סכומים למחייתו ולמחיית התלויים בו, מתוך המשכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה, בתנאי שהסכומים שייוותרו בידיו לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי חוק הגנת השכר.

 

סכום התשלום נקבע על פי שיעור הכנסות החייב ובני משפחתו המתגוררים עמו בבית, והיקף ההוצאות ההכרחיות, כאשר חישוב סכום ההוצאות כולל גם את תרומתו של בן או בת הזוג בנטל תשלום הוצאות המחיה המשפחתיות, ומותיר תקציב הוצאות הדרוש להם למחיה בכבוד.

 

בית המשפט מתייחס גם לפוטנציאל השתכרות כאל נכס בעל ערך כלכלי, לכן מצופה מחייב שאינו עובד למצוא מקור הכנסה, ולמצות את מלוא כושר ההשתכרות, לצורך שיקומו הכלכלי ולשם פירעון חובותיו.

 

לא ניתן לפגוע בגמלה מביטוח לאומי לצורך קביעת תשלומים חודשיים

 

בית המשפט אינו יכול לזקוף את כל שכרו של החייב לטובת התשלום החודשי לנושים, ועליו להשאיר בידיו את הסכום הקבוע בחוק, שהוא סכום מינימלי שאינו גבוה משיעור של 80% משכר הנטו, שלא ניתן למימוש. כמו כן, חייב שזכאי לגמלה או קצבה מביטוח לאומי, מוגן מפני מימושה לצורך קביעת תשלומים חודשיים.

 

התשלום מתבצע באמצעות שוברי תשלום המונפקים על ידי הכונס הרשמי ונמסרים לחייב, כאשר אי שיתוף פעולה מצד החייב עלול להיתפס כחוסר תום לב וניצול לרעה של ההליך, ולהביא לביטול צו כינוס. במקרה שהחייב מרוויח משכורת או זכאי לשכר או להכנסה אחרת, ולא מציית לצו התשלומים, רשאי בית המשפט להורות למעסיקו, להעביר את הכנסתו ישירות למנהל מיוחד, לנאמן או לכונס הרשמי.

 

אי עמידה או פיגור בצו תשלומים עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל, וליצור התנגדות מצד הכונס הרשמי או המנהל המיוחד להכרזתו של החייב כפושט רגל, לכן על החייב מוטלת החובה לעמוד בתנאים שנקבעו לו ולשלם במועד את התשלום החודשי.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

כאשר מצטבר חוב פיגורים, רשאי החייב לפנות לבית המשפט ולבקש להפחית את התשלום החודשי לסכום שיוכל לעמוד בו בהתחשב בנסיבותיו הכלכליות, ואף להציע דרך חלופית לסלק את חוב הפיגורים. חייב המתקשה לעמוד בתנאים, עקב שינוי בנסיבות, כמו פיטורין או הרעה במצבו הבריאותי, יכול להגיש בקשה מפורטת ומנומקת להפחתת תשלומים חודשיים, ובהתאם לכך יבוצע על ידי הגורמים המוסמכים אבחון כלכלי שיאפשר להעריך את הסיכויים לשנות את צו התשלומים שנפסק.