חקירת יכולת היא חקירה שמבצע רשם הוצאה לפועל, כדי לברר מהי יכולתו הכלכלית של החייב לקיים את פסק הדין או לשלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל. החקירה יכולה להתבצע בפומבי או בדלתיים סגורות, בנוכחות הזוכה, וגם על סמך תצהיר ושאלון שממלא החייב ללא נוכחות הזוכה.

 

מטרת החקירה היא לברר האם החייב מסוגל לפרוע את החוב שבגינו נפתח תיק, כיצד הוא מתכוון לקיים את פסק הדין, האם יש לחלק את החוב לתשלומים, או להכריז עליו כמוגבל באמצעים. במקרים מסוימים החייב פטור מהתייצבות לחקירה, גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת.

 

ואולם ברוב המקרים, לאחר שנפתח התיק, נדרש החייב להתייצב לחקירה אצל הרשם בתוך פרק הזמן הקבוע באזהרה. החקירה יכולה להיערך ביוזמת הרשם, ביוזמת הנושים, או לפי בקשת החייב המבקש לפרוש את החוב לתשלומים או להגיע להסדר עם הנושים. במסגרת החקירה מברר הרשם מהם נכסי החייב, מהו שיעור הכנסתיו והוצאותיו הקבועות, באיזה תדירות הוא יוצא ונכנס אל הארץ, ומהו סכום חובותיו לנושים.

 

במקרה שהחייב לא מתייצב לחקירה בתוך פרק הזמן הקבוע ולא מסדיר את חובותיו, הוא עלול להיחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן לנקוט נגדו סנקציות שונות כדי לזרז את הליכי הגבייה, כגון: הטלת צו עיכוב יציאה, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, הגבלות על שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה על רישיון נהיגה, על הארכת תוקף של דרכון ועוד.

 

באילו מקרים החייב אינו נדרש להתייצב לחקירת יכולת?

 

בהתקיים תנאים מסוימים, יכול החייב לקבל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא נדרש להתייצב לחקירה. כך למשל, אם החייב הוא תאגיד ולא אדם פרטי הוא אינו חייב להתייצב לחקירה. במקרה שהחייב קיבל פטור מהרשם, הוא לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, גם אם לא פרע את חובותיו.

 

החייב רשאי לקבל פטור אם בקשת הביצוע היא בקשה לביצוע פסק דין שאינו כספי, כאשר הוגשה בקשה לביצוע פסק דין מזונות, או אם הוגשה בקשה למימוש משכנתא או משכון, גם אם נדרש לעשות זאת במסגרת האזהרה.

 

אם החייב הוכרז כמוגבל באמצעים ונפתח נגדו תיק חדש, הוא יהיה פטור מהתייצבות לחקירה לאחר שקיבל אזהרה מבלי שייחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו. עם זאת הפטור אינו חל במקרה שהרשם הורה על זימונו של חייב מוגבל באמצעים לחקירה.

 

פטור זמני מהתייצבות לחקירה יכול להינתן כל עוד הבקשה או ההתנגדות שהגיש החייב לא נדחתה בידי הרשם, כמו: טענת פרעתי, בקשה לצו תשלומים, התנגדות לביצוע שטר, או התנגדות לתביעה על סכום קצוב.

 

יש לך שאלה?

פורום עיקולים, הגבלת רישיון נהיגה ועיכוב יציאה מן הארץ

 

אם הבקשה לצו תשלומים נדחתה, החייב נדרש להתייצב בלשכה בתוך 14 ימים מהמועד שבו הומצאה לו ההזמנה. אם טענת פרעתי, התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב נדחו, עליו להתייצב בתוך 21 ימים מהיום שבו נדחתה הבקשה לצורך חקירת יכולת. אם התקבלה הבקשה או ההתנגדות, החייב יהיה פטור מהתייצבות לחקירה, אלא אם יוזמן לאחר מכן על ידי הרשם.