לאחר הכרזת פשיטת הרגל נכסי החייב עוברים לפיקוח הכונס הרשמי ולרשות הנאמן לצורך מכירתם וחלוקתם בין הנושים. עם מתן צו כינוס מוטלות על החייב מספר מגבלות, כולל: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על חשבון בנק, מעורבות בתאגיד ושימוש בכרטיסי חיוב, כאשר הפרת המגבלות מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

 

חייב שהוכרז כפושט רגל נחשב ללקוח מוגבל מיוחד בבנק. משמעות ההגבלה היא שהחייב מנוע מלמשוך שיקים, והוא אינו רשאי להשתמש בכרטיסי אשראי, בכרטיס חיוב דביט, ובכרטיס תשלום נטען, אלא אם קיבל אישור מראש בכתב מהנאמן או מבית המשפט.

 

למרות ההגבלה, הבנק אינו רשאי לסרב לפתוח חשבון עובר ושב לחייב המצוי בהליכים, אך הוא רשאי לסרב לתת אשראי למי שעבר או עובר פשיטת רגל. לפיכך, הבנק מחויב לפתוח חשבון ללא אשראי, עם זאת קיימות נסיבות מיוחדות שבהן מותר לבנק לסרב לפתוח חשבון בנק, אם למשל קיים יסוד סביר להניח כי הפעילות בחשבון קשורה להלבנת הון, או אם בוצעה הפקדה של שיקים מזויפים.

 

סעיף 42א לפקודת פשיטת רגל קובע כי לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, החייב אינו יכול לעשות שימוש בעצמו או באמצעות אדם אחר מטעמו, בכרטיסי חיוב, אלא אם קיבל אישור מראש בכתב מהנאמן. ההגבלה תוסר באופן אוטומטי לאחר מתן צו הפטר, או לאחר שאושרה הצעת פשרה או אושר הסדר בין החייב לנושים.

 

הנאמן רשאי לפעול במקום החייב מול חברות האשראי, ולבטל את כרטיסי החיוב באמצעות ביטול החוזה עם החברות. כדי לממש סמכות זו, הנאמן נדרש למסור הודעה בכתב על סיום החוזה למנפיק הכרטיס בשם החייב וליידע את החייב על כך שנשללה ממנו האפשרות להשתמש בכרטיס, כל עוד הוא מצוי בהליכים.

 

במקרה שהנאמן החליט שלא לסיים את ההתקשרות בין החייב לחברת האשראי, עליו להודיע על כך לכונס הרשמי, שבסמכותו לסיים את החוזה בעצמו. בתוך שבעה ימים מיום מינויו, רשאי הכונס, לאחר ששמע את עמדות הנאמן והחייב, להורות לחברת האשראי לבטל את כרטיס האשראי ולסיים את החוזה במקום הנאמן.

 

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

 

את ההגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי ניתן להסיר בעקבות הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושים, או לאחר עמידה במחצית מהתשלום שנקבע במסגרת תכנית פירעון, ואף בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלה בהתקיים שיקולים מיוחדים לביטול.

 

לאחר שניתן צו הפטר, הפוטר את החייב מכל החובות שקדמו למתן ההפטר, מלבד החובות שההפטר אינו חל עליהם, כל ההגבלות בטלות, כולל ההגבלה על שימוש בכרטיס אשראי. ההגבלה אינה בתוקף גם כאשר בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל או בוטל צו כינוס, מיום מתן הצו או מיום החלטת הביטול.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

עם סיום הליך פשיטת הרגל, החייב רשאי לבקש מבית המשפט לקבל תעודה שתסיר ממנו את ההגבלות, ביחד עם הבקשה למתן הפטר. לשם כך החייב נדרש להוכיח את קיומם של שני תנאים: האחד, שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי, והשני, שהכשל לא נגרם עקב התנהלות בחוסר תום לב.