פשיטת רגל הוא הליך המאפשר לאדם שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לפרוע את חובותיו לפתוח דף חדש באמצעות צו הפטר, המוחק את חובותיו שנותרו בתום ההליך. אי שיתוף פעולה מצד החייב, כמו אי עמידה בצו תשלומים חודשי, עלול להיחשב כניצול לרעה של ההליך בניגוד לחובת תום הלב ולהביא לביטולו.

 

עם מתן צו כינוס, מגבש המנהל המיוחד תכנית פירעון, ובית המשפט קובע תשלום חודשי שאותו החייב נדרש לשלם לטובת פירעון חובותיו. במסגרת הליך פשיטת הרגל, הנאמן מוכר את נכסי החייב לצורך פירעון חלקי של החובות, וכתוצאה מהמימוש, הוא מחלק דיבידנד לנושים.

 

סעיף 111(א) לפקודת פשיטת רגל קובע כי בית המשפט רשאי לקבוע, לפי בקשת הנאמן, כי על החייב לשלם תשלומים חודשיים, במועדים ובתנאים שיקבע, וכן בית המשפט רשאי להקציב לחייב סכומים למחייתו ולמחיית התלויים בו, מתוך המשכורת, השכר או כל הכנסה אחרת שהוא זכאי לה, ובלבד שהסכומים שייוותרו בידי החייב לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי חוק הגנת השכר.

 

גובה צו התשלומים נקבע על בסיס הכנסותיו והוצאותיו של החייב ובני משפחתו ופוטנציאל השתכרותו. במסגרת ההכנסות נכללים משכורתו של החייב וכל מקור הכנסה אחר שיש לו, כגון דמי שכירות, דיבידנדים, סיוע מגורמים שונים ועוד.

 

החייב נדרש למצות את מלוא כושר השתכרותו לצורך שיקומו הכלכלי ולשם פירעון חובותיו, אולם לא ניתן לזקוף את כל השכר שמרוויח החייב לטובת צו התשלומים החודשי, ויש להשאיר בידיו את סכום הקבוע בחוק, ויש להותיר בידי החייב ובני משפחתו המתגוררים עמו תקציב הוצאות הדרוש להם למחייה בכבוד, כדי שיוכלו לנהל את חייהם בהתאם לצרכיהם והעדפותיהם האישיות.

 

אי עמידה בצו התשלומים מצד החייב עלול להביא לביטול צו הכינוס ולביטול הליך פשיטת הרגל, לכן חייב המתקשה לעמוד בצו התשלומים, או חושש שלא יעמוד בו, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל להפחתת התשלומים החודשיים.

 

שינוי בנסיבות עקב פיטורין או מחלה קשה

 

החייב יכול להגיש בקשה להפחתת תשלומים חודשיים, עקב שינוי בהכנסות או בהוצאות הבית, בשל פיטורין מהעבודה, הרעה במצב הבריאותי שלו או של בן משפחה ונסיבות אחרות. החייב יכול להגיש את הבקשה גם לפני אי העמידה בתשלום, ולבקש להתחשב בהכנסותיו ובהוצאותיו הקיומיות ובפוטנציאל ההשתכרות שלו.

 

במסגרת הבקשה, נדרש החייב לפרט מדוע הוא אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים ולהציג בפני בית המשפט את הכנסותיו והוצאותיו החודשיות. עליו למסור העתק של הבקשה לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד ולפני מתן החלטה, יכול בית המשפט לבקש לשמוע את עמדתם בעניין ההפחתה.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

לאחר שמיעת טענות החייב והגורמים הרלוונטיים, יכול בית המשפט לקבל את בקשת החייב בשל השינוי בנסיבות ולהפחית את התשלום החודשי באופן זמני או קבוע, כך שגובה התשלום החודשי יתאים ליכולותיו הכלכליות הנוכחיות.

 

אם הבקשה נדחתה על ידי בית המשפט, החייב יכול להגיש ערעור לבית המשפט העליון בתוך 30 ימים. בית המשפט רשאי לעיין מחדש בצו התשלומים, כך שגם אם נדחתה הבקשה להפחתת התשלום החודשי, אם ישתנו נסיבותיו של החייב הוא רשאי להגיש בקשה נוספת והיא עשויה להתקבל.