כאשר חייב בהוצאה לפועל אינו משלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק, ואינו עומד בצו התשלומים שנקבע לו, ניתן להטיל עיקול על נכסיו, רכושו וכספים הנמצאים בידי צד שלישי, כמו בנקים וקופות גמל, או על תשלומים שמגיעים לו מצד שלישי, כמו משכורת, החזר הלוואה ועוד. 

 

צד שלישי בהליכי ההוצאה לפועל הוא כל אדם או גוף המחזיק בנכסי החייב, אך אינו החייב ואינו הזוכה בתיק. צד שלישי יכול להיות בנק אשר מחזיק בכספי החייב בחשבונות עובר ושב או בתכניות חיסכון, חברות ביטוח המנהלות קופת גמל וקרן השתלמות, מעסיק של החייב המשלם לו שכר, או אדם אשר לווה מהחייב כספים ואמור להחזיר את ההלוואה.

 

סעיף 43 לחוק הוצאה לפועל קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי. החוק מפרט הוראות נפרדות לעיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי ולעיקול לצד שלישי שהוא חברה מנהלת המפעילה קופת גמל, כמו חברת ביטוח.

 

כאשר מוטל עיקול צד שלישי על נכסי חייב בתאגיד בנקאי, כמו על כספים בחשבון הבנק של החייב, הבנק מקבל צו עיקול למשרדו הראשי או לכתובת הרשומה של התאגיד, והצו יחול על כל אחד מנכסי החייב בסניפי הבנק. כלומר, הודעת העיקול תקפה לגבי נכסיו בכל סניפי הבנק בארץ. הצו חל באופן מידי או בחלוף שלושה ימי עסקים, לפי המוקדם ביניהם.

 

סעיף 45ב לחוק קובע כי חברה מנהלת רשאית להודיע למנהל הוצאה לפועל כי היא מנהלת קופות גמל שבהן נמצאים נכסי החייב, ואשר ניתן להמציא עליהם צו עיקול. לאחר שנמסרה הודעה, צו העיקול יחול על נכסי החייב הנמצאים בקופות הגמל, במועד שבו הגיעה ההודעה על צו העיקול, לכתובתה הרשומה של החברה המנהלת. הצו יחול על נכסי החייב בקופות גמל במועד שבו הומצא הצו.

 

כיצד ניתן להטיל עיקול על נכסים הנמצאים אצל צד ג'?

 

לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל, רשאי הזוכה להגיש בקשה לעיקול נכס או כלל נכסי החייב הנמצאים אצל צד שלישי, בתנאי שהחייב לא פרע את החוב ולא עמד בצו תשלומים, ורק לאחר שהומצאה אזהרה לחייב כי נכסיו עומדים לעיקול.

 

את הבקשה לעיקול נכסי חייב מצד שלישי, הזוכה נדרש להגיש לרשם ההוצאה לפועל, על גבי טופס מתאים ופרטי החייב וצד ג'. במקרים מסוימים יכול הרשם להחליט מיוזמתו על ביצוע עיקול גם ללא בקשה של הזוכה.

 

אם צו העיקול מתייחס לכלל נכסי החייב, הצו יחול על כל הנכסים שנמצאים בידי צד ג' ביום המצאת הצו ועל כל הנכסים שיגיעו אליו בשלושת החודשים הבאים. אחרי שהומצא הצו לידי צד ג', עליו להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך עשרה ימים הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים ברשותו ואת הנכסים האמורים להגיע אליו בשלושת החודשים הבאים.

 

יש לך שאלה?

פורום עיקולים, הגבלת רישיון נהיגה ועיכוב יציאה מן הארץ

 

אם צו העיקול מתייחס לנכס מסוים, הצו יחול על נכס זה בלבד ולמשך תקופה שנקבעה בצו. בתוך שבוע ימים ממועד ביצוע העיקול ברישום, אם החייב לא שילם את חובו, הזוכה רשאי לבקש להוציא את החפצים המעוקלים ולמכור אותם, והכסף שיתקבל תמורתם ישמש לפירעון החוב.