אדם המייצר שטרות או מטבעות הנחזים לאמתיים, ללא אישור מהרשויות המוסמכות, ומפיץ אותם לשימוש הציבור, מבצע עבירה פלילית של זיוף כסף. הזיוף יכול להיעשות באמצעות מדפסת ביתית או בניית תבניות ומסגרות מיוחדות, וגם בנייה של מכשיר המשמש ליצירת שטרות מזויפים ללא הסבר חוקי וללא אישור מהשלטונות, נחשבת לעבירה של זיוף שטר, כאשר העונש המרבי על עבירת זיוף כסף הוא שבע שנות מאסר.

 

חוק העונשין לא מבחין בין עצם הפעולה של ייצור שטרות או מטבעות הנחזים לאמתיים לבין שימוש בפועל בכסף מזויף, וכדי שיוגש כתב אישום בגין עבירה של זיוף כסף, לא חובה שהנאשם יזייף את השטרות או המטבעות בעצמו, ואף אין חובה שיעשה בהם שימוש, אלא גם מי שנמצאו ברשותו שטרות מזויפים, צפוי לעמוד לדין בגין עבירה זו.

 

סעיף 461 לחוק העונשין, מגדיר שטר כסף כמטבע, שטר חליפין וכל כסף שהוציא הבנק בישראל, ושהוצא על ידי תאגידים עולמיים בתחום הבנקאות. והחוק מתייחס לכל שטר ומטבע חוקי בישראל או במדינה שבה הוצאו.

 

סעיף 462 קובע כי אדם המזייף או משנה שטר כסף או מנפיק שטר הנחזה ככזה, בידיעה שהוא זויף או שונה, מתוך כוונה להונות, דינו מאסר למשך שבע שנים, לצד קנס כספי גבוה, מאסר על תנאי והתחייבות שלא לבצע את העבירה במשך תקופה מסוימת.

 

החוק קובע כי נאשם אשר הביא או קיבל שטרות מזויפים מחו"ל או רכש או קיבל אותם בארץ, או החזיק שטר שנראה כמו שטר ממשי, בידעיה שהוא זויף או שונה, ואין בידו להוכיח אחרת, צפוי לעונש של עד שבע שנות מאסר.

 

החזקת חומרים לזיוף שטרות כסף

 

סעיף 463 מתייחס לחיקוי שטר כסף, וקובע עונש של שלושה חודשי מאסר לנאשם שגרם לכך שמסמך יהיה דומה לשטר כסף באופן שיש בו כדי להטעות את הציבור, וגם למי שהשתמש במסמך או הנפיק אותו. בנוסף לעונש שיוטל על הנאשם, יורה בית המשפט על חילוט המסמך והעתקיו, וכל מכשיר או דבר אחר שנמצא בחזקתו, אשר שימש או יכול לשמש להדפסתו או לשכפולו של המסמך.

 

סעיף 464 עוסק בהחזקת חומר לזיוף שטרות כסף וקובע חמש שנות מאסר בגין הכנת מסגרות, תבניות ומכשירים אחרים לייצור שטרות שלא כדין. על פי הוראות סעיף זה, אדם אשר הכין או מכר מסמך שנראה כמו נייר המשמש להכנת שטרות, או השתמש בנייר להדפסת שטרות ללא אישור מהרשויות, במטרה להונות, צפוי לחמש שנות מאסר.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי

 

גם מי שהכין מסגרת, תבנית או מכשיר המשמשים לעשיית נייר, או כדי ליצור על גבי הנייר מילים, ספרות, תמונות או כל סימן אחר שמופיעים בשטר, או השתמש בכלים או שמר או החזיק אותם כדי לזייף שטרות, צפוי לחמש שנות מאסר. החוק קובע כי אדם שהנפיק שטר כסף בלא סמכות כדין, צפוי לחמש שנות מאסר. מי שביודעין טשטש, קרע, חתך או הרס בדרך אחרת שטר צפוי למאסר בן שלושה חדשים, וכל שטר מזויף שנמצא ברשותו, יושמד בהוראת בית המשפט.