הליך פשיטת רגל מיועד לאדם שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל להסדיר את חובותיו. באמצעות ההליך יכול החייב לקבל הזדמנות לפתוח דף כלכלי חדש ובסיומו לקבל צו הפטר המוחק את החובות שנותרו.

 

הכרזה על פשיטת רגל בעיתון יומי וברשומות, שהוא עיתון מתעד של המדינה שבו מעבירות הרשויות מידע והודעות לאזרחים, מתרחשת מיד לאחר מתן צו פשיטת רגל ומינוי נאמן לנכסי החייב. בעקבות ההכרזה מועברים נכסים הניתנים למימוש לרשות הנאמן, והוא אחראי למכור ולחלק אותם בין הנושים על חשבון החובות.

 

על פי הרפורמה החדשה בפשיטת רגל, הליכים הנפתחים לבקשת חייבים מאז חודש ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן לארבע שנים וחצי, כך שהזמן עד לקבלת ההפטר מתקצר משמעותית. כיום, חייב שחובותיו גבוהים מסך של 17,308 שקלים רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל, כדי שניתן יהיה לגבש תכנית לפירעון חלקי של החובות בהתאם ליכולתו הפיננסית.

 

הכרזת פשיטת רגל נעשית בבית המשפט המחוזי, על פי בקשת החייב או ביוזמת הנושים המעוניינים לפרוע את החובות באמצעות מימוש נכסי החייב ועמידה בצו תשלומים חודשי. ההכרזה מטילה מספר הגבלות על החייב אשר נשארות בתוקף עד מתן צו הפטר, או עד שתבוטל ההכרזה על ידי בית המשפט, בין אם בשל הסדר או פשרה עם הנושים ובין בשל ביטול ההליך עקב ניצול לרעה של החייב.

 

לאחר הדיון בבקשת פשיטת רגל, רשאי בית המשפט לקבל ארבע החלטות שונות: האחת, לקבל את בקשת החייב ולתת הכרזה אשר תיכנס מיד לתוקף. השנייה, לתת לחייב צו הפטר לאלתר. השלישית, להוציא צו הפטר מותנה, בהתאם לביצוע תכנית פירעון שהגיש המנהל המיוחד. והרביעית, לדחות את הבקשה ולבטל את ההליך.

 

במקרה שהחליט בית המשפט לקבל את הבקשה, תתפרסם הודעה על כניסת ההכרזה לתוקף, ברשומות ובעיתון יומי. ההודעה תכלול את שמו, כתובתו ומשלח ידו של החייב, בית המשפט המכריז ותאריך ההכרזה. לאחר ההכרזה בית המשפט ממנה נאמן. במקרה של פשיטת רגל לפי בקשת הנושים, רשאים הנושים להציע נאמן מטעמם, ולפי בקשת החייב, הכונס הרשמי ממנה מנהל מיוחד.

 

אילו הגבלות מוטלות על החייב לאחר ההכרזה?

 

לצד היתרונות המובהקים בהליך, ישנם גם חסרונות, ועם הכרזת פשיטת הרגל מוטלות על החייב הגבלות בתחומים שונים, כולל: מגבלות על ניהול חשבון בנק, חל איסור להשתמש בכרטיסי אשראי ולמשוך שיקים ולהיות מעורב בניהול והקמת תאגיד, כמו כן, חלות הגבלות על תחומי עיסוק, כגון: עריכת דין, תיווך מקרקעין, ייעוץ פנסיוני, קבלנות לפי רישום בפנקס הקבלנים וקבלן כוח אדם.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

כל עוד המגבלות המוטלות בתוקף, הפרתן מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר. תוקפן של ההגבלות מסתיים בתום ההליך לאחר מתן צו הפטר, או עד שההכרזה על פשיטת הרגל תבוטל. בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה אם סבר שלא היה צריך להכריז על חייב כפושט רגל, אם החייב ניצל לרעה את ההליכים, או אם חובותיו נפרעו במלואם.

 

אם בית המשפט החליט לבטל את ההכרזה, תוקף מכירת והעברת נכסים לא ייפגע והתשלום לנושים שנעשה במסגרת ההליך לא יבוטל. לאחר ביטול ההכרזה, נכסי החייב יוקנו לבעל תפקיד מטעם בית המשפט, ובמקרה שבית המשפט לא ימנה גורם אחראי, הנכסים יחזרו להיות קניינו של החייב.
 


עודכן ב: 20/02/2019