כאשר מבצעים עסקת מכר במקרקעין ורוכשים דירת מגורים, השלב האחרון בעסקה המורכבת הוא העברת הזכויות על הדירה בטאבו משמם של המוכרים לשמם של הרוכשים. במרבית המקרים, רישום העסקה בטאבו יתבצע רק אחרי שהמפתח לדירה יימסר לרוכשים, ואחרי שהמוכרים יקבלו את התשלומים שנקבעו בחוזה עבור רכישת הדירה.


אחרי קבלת התמורה מהקונים, יעבירו המוכרים את המסמכים הדרושים לצורך הגשת הבקשה להעברת הזכויות בטאבו, כגון אישור מהעירייה או הרשות המקומית ואישור מס שבח. האחריות לרישום הזכויות בפועל מוטלת על הרוכשים או על עורכי הדין מטעמם. עם זאת, כדי לוודא שלא ייגרם נזק לקונים עקב עיכוב העברת הבעלות על שמם בטאבו, נהוג לקבוע כי התשלום האחרון עבור הדירה יועבר למוכרים רק לאחר שיסדירו את האישורים הרלוונטיים.


כיצד מגישים בקשה להעברת זכויות בטאבו?


לצורך רישום הדירה בטאבו על שם הרוכשים, יש להגיש מסמכים שונים למשרד רשם המקרקעין. אם רכישת הדירה התבצעה באמצעות הלוואת משכנתא, יש להגיש את שטר המשכנתא. כמו כן יש להגיש את שטר המכר עם חתימות של שני הצדדים, וייפוי כוח לעורך הדין שמטפל בהעברת הבעלות.


מלבד זאת יש להציג לרשם המקרקעין אישור מהמועצה המקומית על כך שלא קיימים חובות עירייה עבור הנכס, כגון ארנונה או מים. יש להציג אישור מס שבח מרשויות מיסוי מקרקעין, אשר מוכיח כי אין חובות למס שבח, וכן אישור בגין תשלום מס רכישה על ידי הרוכשים. עוד נדרש להציג אישור על היעדר חובות להיטל השבחה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ואישור על כך שאגרת הרישום שולמה.


בדרך כלל, הרישום יתבצע במספר פעימות ולא באופן חד פעמי כדי למנוע עלויות כספיות לא צפויות. מבחינת הרוכשים, חשוב לבחון כי לא קיימים חובות נוספים מעבר לאישורים שהם נדרשים להציג לצורך העברת הזכויות, וזאת כדי שלא יחויבו בעתיד בחובות שהותירו המוכרים. לכן כדאי לבדוק שלא נותרו חובות לתשלום חשמל, גז, דמי ועד בית וכדומה.


עד שהעברת הזכויות מתבצעת במלואה, נהוג לרשום הערת אזהרה לטובת הרוכשים, וזאת כדי להבטיח את המשך העסקה כפי שסוכמה על ידי הצדדים. רישום הערת האזהרה יתבצע תמורת העברת תשלום ראשון משמעותי למוכרים.


העברת זכויות במינהל מקרקעי ישראל: כיצד מעבירים זכויות בטאבו על דירה בחכירה?


ישנן דירות המוחכרות על ידי מינהל מקרקעי ישראל ולעתים אינן רשומות בטאבו. לפני שרוכשים דירה ששייכת למינהל יש לברר אילו אגרות כרוכות ברכישה, ומהו סכום דמי ההיוון, דמי ההיתר ודמי ההסכמה שיש לשלם. באופן עקרוני, יש לקבל אישור מהמינהל לביצוע עסקת המכר כאשר מדובר בחכירה מהוונת של בית צמוד קרקע.

 

יש לך שאלה?

פורום רישום בטאבו | הערת אזהרה


הרוכשים יידרשו לשלם דמי חכירה ראשוניים לצורך העברת זכות החכירה על שמם, כאשר עלות דמי החכירה נקבעת על פי קריטריונים שונים. בין היתר, על פי אישורי הבנייה הקיימים, בהתבסס על מטרת החכירה - האם למגורים או למטרה אחרת, תקופת החכירה וכדומה. במרבית המקרים, כאשר מדובר בבנייה רוויה, אפשר לבצע את העברת הזכויות ישירות במשרדי רשם המקרקעין.


לצורך העברת הזכויות יש להציג את חוזה החכירה, אישור זכויות, כתב התחייבות, בקשה להעברת הבעלות, הערכת שווי הנכס, התחייבות לרישום הלוואת המשכנתא ומסמכים נוספים.