חוק סדר הדין הפלילי קובע מהן סמכויות האכיפה לבצע עיכוב ומעצר של אדם, הן על פי צו שופט והן ללא צו מעצר. כמו כן קובע החוק הוראה כללית, שלפיה לא ניתן לעכב או להביא למעצר ללא הסמכה חוקית מפורשת לכך, תוך שמירה מרבית על כבודו וזכויותיו של העצור.


מאחר שלעתים המתנה לצו מעצר משופט עלולה להוביל לבריחתו של החשוד או לפגיעה בראיות, ניתנה למשטרה סמכות מוגבלת לבצע מעצר גם לפני קבלת הצו. מעצר למעשה שולל את חירותו של החשוד עוד לפני שהועמד לדין או הוגש נגדו כתב אישום, ועל כן החוק מטיל על השוטרים אשר מבצעים מעצר עוד לפני קבלת צו משופט לוודא שהמעצר מבוצע תוך שמירה על מלוא זכויותיו של העצור, ורק במקרים שבהם לא ניתן להסתפק בעיכובו או להמתין לצו המעצר.


באילו סיטואציות מוסמכת המשטרה לעכב או לעצור אדם ללא צו? מהו פרק הזמן שבו ניתן להחזיק אדם במעצר עד להבאתו לדיון בפני ערכאה שיפוטית? מהם התנאים לשחרור ממעצר? ומה ניתן לעשות אם מתברר שהמעצר לא התבצע לפי החוק?


מהן העילות שבגינן ניתן לבצע מעצר ללא צו?


כאשר נוצר חשד סביר כי אדם ביצע עבירה, ניתן לעצור אותו ללא צו במקרים הבאים: כאשר יש חשד סביר להניח שהחשוד עומד לסכן את ביטחונו של אדם אחר, או במקרים שבהם הוא עלול לפגוע בביטחון הציבור או המדינה. כך גם במקרה שמתעורר חשש כי ללא מעצרו, הוא עלול לשבש הליכי משפט, להימלט או לא להתייצב לחקירה.


כך גם כאשר מתעורר חשד שהעבירה אשר ביצע החשוד היא עבירת אלימות או אלימות במשפחה, עבירת סמים - אך לא כאשר מדובר בשימוש עצמי, וכן עבירה ביטחונית. אם קיים יסוד סביר לחשוד כי אדם נמלט מדין או הפר את תנאי השחרור שלו, שוטר מוסמך לעצור אותו. חשוב לדעת כי במקרים שבהם אפשר לעכב את החשוד בלבד, אין צורך במעצרו.


מהם תנאי השחרור לאחר מעצר ללא צו?


כאשר שוטר מבצע מעצר מבלי לקבל צו מעצר משופט, עליו להביאו באופן מיידי אל תחנת המשטרה, ולהעבירו לטיפול של הקצין הממונה, אשר יברר האם באמת קיימת עילה מוצדקת למעצרו. אם לא ימצא עילה שכזו, הוא ישחרר את החשוד ממעצר ללא דיחוי. אם התברר שאכן קיימת עילת מעצר, יחליט הקצין הממונה האם ניתן לשחררו בערובה או להמשיך במעצר.


במסגרת זו תינתן הזדמנות לעצור להשמיע את טענותיו, לא לפני שיובהרו לו זכויותיו: כי כל דבר שיגיד עלול לשמש ראיה כנגדו וכי לא חלה עליו חובה להגיד דברים שעלולים להפלילו.


מתי ניתן להסתפק בעיכוב החשוד?


שוטר מוסמך לעכב חשוב ולא להביאו למעצר. על פי החוק, עיכוב הוא למעשה הגבלת חירותו של אדם באופן מוגבל בזמן ובתכלית, לצורך מניעת ביצוע עבירה או בעקבות חשד שביצע עבירה. העיכוב מתבצע לצורך בירור זהותו של החשוד או לצורך חקירתו הראשונית.

 

יש לך שאלה?

פורום מעצר | מעצרים


מלבד זאת, שוטר מוסמך לדרוש מהחשוד להתלוות אליו אל תחנת המשטרה מבלי שיבצע מעצר, אם קיים יסוד סביר להניח כי ביצע עבירה או עומד לבצע עבירה בהסתברות גבוהה, וכן אם לא ניתן לחקור אותו במקום שבו עוכב או שלא ניתן לברר את זהותו באופן מספק.