מינוי אפוטרופוס מתבצע כאשר אדם אינו מסוגל עוד לדאוג לעצמו ולניהול ענייניו, וזאת על פי קביעת בית המשפט. אמנם מינוי האפוטרופוס פוגע למעשה בזכות היסוד של כל אדם לחירות ולעצמאות, ומונע ממנו את האפשרות להחליט החלטות הנוגעות לחייו, אולם לעתים במקרים מסוימים כגון פגיעה מוחית, ירידה ביכולת הקוגניטיבית, מחלה דמנטית או במקרים אחרים, אין ברירה אלא למנות אפוטרופוס במטרה שידאג לניהול ענייניו של האדם.


אפוטרופוס לפסול דין: מתי אדם מוכרז כפסול דין ומתי מתעורר הצורך למנות לו אפוטרופוס?


בית המשפט ממנה אפוטרופוס לחסויים או פסולי דין, כאשר ההבדל העיקרי בין השניים הוא שלפסול דין אין כשרות משפטית ולכן הוא אינו יכול לבצע פעולות משפטיות שונות בעצמו כגון חתימה על חוזה וכדומה, בעוד חסוי הוא בעל כשרות משפטית.


בית המשפט מוסמך להכריז על אדם כפסול דין במקרים שבהם ליקוי בשכלו או מחלת נפש קשה מונעים ממנו את היכולת לדאוג לענייניו באופן עצמאי. במקרה כזה כשרותו המשפטית מתבטלת, ולכן יש צורך במינוי אפוטרופוס עבורו.


שלא כמו אדם חסוי אשר יכול לבצע פעולות משפטיות שונות בעצמו גם אם מונה בעבורו אפוטרופוס, פסול דין אינו רשאי לבצע כל פעולה משפטית מבלי לקבל את אישורו של האפוטרופוס, אם לפני שביצע את הפעולה, אם במהלכה ואם לאחר ביצועה.


חשוב להבין שמדובר במקרים לא נפוצים, ולא בכל מקרה בית המשפט יכריז על אדם כפסול דין גם אם אינו צלול בדעתו, גם אם יש חשש שגורמים אחרים מנצלים את מצבו המנטלי וגם אם מצבו הבריאותי או הפיזי קשים.


באילו מקרים ימונה אפוטרופוס לאדם שאינו פסול דין?


חוק הכשרות המשפטית מבצע הבחנה ברורה בין אדם שהוכרז כפסול דין ומונה לו אפוטרופוס לבין אדם חסוי שמונה בעבורו אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס יכול להתבצע גם ללא הכרזה על אדם כפסול דין, במקרים שבהם הוא מתקשה לנהל את ענייניו בעצמו.


כאמור, פסול דין אינו רשאי לבצע כל פעולה משפטית ללא אישורו של האפוטרופוס, אולם אדם חסוי רשאי לבצע פעולות משפטיות רבות ומגוונות, לרבות ניהול חשבונו וכתיבת צוואה, כל עוד הוא צלול בדעתו ומסוגל להבחין בטיב מעשיו.


מהן סמכויותיו של האפוטרופוס?


אפוטרופוס לענייני גוף אחראי לטפל בכל ענייניו האישיים של האדם, לרבות צרכיו הפיזיים, הנפשיים והרפואיים, מקום מגוריו, מיצוי זכויותיו מול הרשויות, מציאת תעסוקה ועוד.


אפוטרופוס לענייני רכוש אחראי לניהול רכושו של האדם, לרבות ניהול נכסיו, חשבונות הבנק, קופות הגמל, דאגה לזכויותיו הכספיות, ניהול הוצאות והכנסות ועוד.


נוסף על כך ניתן למנות אפוטרופוס אך ורק לעניין ספציפי בלבד, למשל כאשר נדרשת החלטה על מקום המגורים או על הליכים רפואיים, על הוצאות גבוהות, רכישת דירת מגורים וכדומה.

 

יש לך שאלה?

פורום אפוטרופסות | זכויות קשישים | בעלי מוגבלויות


בית המשפט מוסמך למנות לאדם אפוטרופוס הן קרוב משפחה והן אדם חיצוני. זאת בעיקר במקרים שבהם ישנם סכסוכים משפחתיים לגבי מינוי האפוטרופוס, כאשר קרובי המשפחה אינם מעוניינים להתמנות כאפוטרופוסים, או כאשר האדם עצמו אינו מוכן למנות קרוב משפחה כאפוטרופוס.