כונס הנכסים הרשמי הוא הגוף האחראי לנהל ולפקח על הליכי פשיטת רגל, באופן מקצועי וניטרלי. אחד מתפקידיו של הכונס הוא ביצוע חקירת יכולת לחייב, אשר בסופה תוגש חוות דעתו אל בית המשפט המחוזי. לחוות דעתו של כונס הנכסים יש חלק חשוב באישור או בדחיית הבקשה לפשיטת רגל.


חקירת היכולת מתבצעת במטרה לגלות את כל הפרטים על מצבו הכספי של החייב, לחקור מהן הנסיבות שהובילו למצב החובות הנוכחי, וכן כיצד יש לפעול לצרוך הסדרת החובות. הכונס הרשמי מוסמך להזמין את החייב לחקירה, לדרוש ממנו את כל המסמכים הרלוונטיים ואף לחקור גופים שונים באשר למצבו הכספי.


החקירה נמשכת ממועד הוצאת צו הכינוס ועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט, ועל פי ממצאי החקירה מגיש הכונס את חוות הדעת לבית המשפט. כיצד מתנהלת החקירה שמבצע הכונס הרשמי, כמה זמן היא יכולה להימשך, ומהי השפעתה על החלטת בית המשפט?


מה כוללת החקירה, ומהם הממצאים המפורטים בחוות הדעת של הכונס הרשמי?


באופן כללי, חקירת החייב נועדה לגלות את כל הנכסים, הפעילויות העסקיות והחובות, כמו גם לשלול הסתרת או הברחת נכסים. זאת כדי לוודא שהחייב לא יצר את החובות משום שפעל בחוסר תום לב, וכי הוא אמנם אינו מסוגל לשלם את מלוא החובות לנושים השונים.


בית המשפט לא יאשר בקשה לפשיטת רגל אם ישתכנע שהחייב התנהל בחוסר תום לב, אם בעת שיצר את החובות ואם במסגרת ההליך, וכן במקרים שבהם השתכנע כי החייב הגיש את הבקשה במטרה לנצל לרעה את ההליך.


חוות דעתו של הכונס הרשמי תפרט מדוע לדעתו נוצרו חובותיו של החייב, מה היו הפעולות שבוצעו עד כה לגביית החובות, מהן יכולותיו להסדיר את החובות, מהן החלטות הנושים ואילו הליכים כדאי לנקוט לצורך הסדרת החובות. את חוות הדעת יגיש הכונס הרשמי עד 15 ימים לפני המועד שבו יתקיים הדיון בנוגע לבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט.


כיצד מבצע הכונס הרשמי את החקירה בנוגע ליכולותיו הכספיות של החייב?


החקירה עצמה יכולה להימשך פרק זמן לא מבוטל, היות שהיא מתבצעת באופן מקיף ביותר. לאחר שניתן צו כינוס, יחידת החקירות במשרד הכונס הרשמי פותח תיק חקירות הנוגע לחייב, וממונה חוקר ספציפי לתיק.


החוקר יקבל את המידע הנדרש לו הן על ידי חקירת החייב עצמו, הן על ידי קבלת המידע מהגופים אשר מחזיקים בנכסיו כגון בנקים או חברות ביטוח, הן על ידי בדיקת תביעות החוב של הנושים והן על ידי חקירת בני המשפחה של החייב. לצורך זאת החייב נדרש לחתום על ויתור סודיות.


בהתאם למידע המתקבל, מחליט הכונס הרשמי על הגבלות הטלת עיקולים על הנכסים. מלבד זאת בסמכותו של הכונס לקבל מידע מכל גוף או אדם שקיים לגביו יסוד סביר כי יש ברשותו מידע נוסף.


האם החייב נדרש להתייצב לחקירה אצל כונס הנכסים?


במרבית מקרים, החייב יידרש להתייצב לחקירה במשרדי הכונס. החייב אינו רשאי שלא להגיע, מאחר שמדובר בעבירה. כמו כן, הליך פשיטת הרגל עלול להתבטל אם החייב לא ישתף פעולה עם הכונס הרשמי.


נוסף על כך, הכונס הרשמי מוסמך להגיע לביתו של החייב לצורך ביצוע המשך החקירה, ואף יכול לחייב אותו להתייצב לחקירה פומבית בבית המשפט. במסגרת זו החייב יידרש לענות לשאלות בית המשפט, הכונס והנושים בכל הקשור לנכסיו ועסקיו.


מהן זכויותיו וחובותיו של החייב במסגרת חקירת כונס הכנסים הרשמי?


החייב רשאי להתייצב לחקירה בליווי עורך דין, אם כי לבא כוחו אין אפשרות להתערב בשאלות המופנות כלפי החייב. כמו כן הוא יכול להציג מסמכים שיכולים להוכיח את טענותיו גם ללא דרישה להצגתם.


מלבד זאת ואף על פי שחתם על כתב ויתור על סודיות, החייב זכאי להגנה על פרטיותו באופן שהמנהל המיוחד לא יוכל להשתמש במידע שנחשף אליו לצורך שאינו קשור לביצוע תפקידו או מעבר למידה הנדרשת.


מנגד, החייב נדרש לשתף פעולה עם הכונס הרשמי, לרבות התייצבות לכל חקירה ובכל מועד, להשיב על השאלות תוך הצגת מידע מלא, נכון ומפורט, להציג את כל המסמכים הנדרשים וכדומה.


אם לא ישתף פעולה, בית המשפט יכול להוציא כנגדו צו זימון או צו הבאה, אשר יחייבו אותו להתייצב לקירה, למסור מסמכים רלוונטיים ועוד. כמו כן, אם לא ישתף פעולה, הדבר עלול להוביל לביטול צו הכינוס ודחיית הבקשה להכרזה על פשיטת רגל.


כיצד החלטתו של בית המשפט מושפעת מחוות הדעת של הכונס הרשמי?


ההחלטה האם לאשר או לדחות בקשה לפשיטת רגל נתונה אך ורק לבית המשפט המחוזי. עם זאת, לחוות הדעת המוגשת אל בית המשפט על ידי כונס הנכסים הרשמי יש משקל רב במערך שקלול הנתונים השונים אשר עליהם יתבסס בית המשפט בהחלטתו.

 

יש לך שאלה?

פורום כונס | כינוס נכסים


בסיום הדיון בית המשפט יכול להחליט על הוצאת צו המכריז על החייב כפושט רגל, להחליט על דחיית הבקשה, להוציא צו הפטר על מלוא החובות שנותרו לחייב, לדחות את מועד מתן ההחלטה או להחליט על מתן הפטר מותנה.