לעובדות בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה מוקנות זכויות רבות ומשמעותיות במישור של דיני העבודה, ברובן מכוח חוק עבודת נשים.


על מי חלות ההגנות שבחוק?


נשים בהריון יהיו מוגנות לאחר צבירת ותק בן לפחות שישה חודשים במקום העבודה.


נשים בטיפולי פוריות יהיו מוגנות באותו האופן, אולם אם נעדרו בפועל לצורך טיפולי הפוריות מעבודתן, כאשר גם היעדרות של חלק מיום נחשבת היעדרות לעניין זה, הרי ההגנה תהיה מיום ההיעדרות בפועל ללא צורך בעמידה בוותק מסוים, אך יש דרישה להצגת אישורים רפואיים מתאימים.


כמובן, במקרה שבו הפיטורין הם בגלל ההיריון, אין כל תנאי או ותק שצריך לעמוד בו, היות שפיטורין שכאלה אינם תקינים ואינם חוקיים בבסיסם.


מה אוסר החוק?


האיסור המרכזי והמשמעותי הוא האיסור להרע את תנאי העובדת או לפטרה. מעסיק אשר חפץ בהליך של פיטורין או הרעת תנאים, כגון הפחתת שעות עבודה, הפחתה בשכר, שינוי מהותי בתפקיד וכדומה, מחויב קודם לכן לפנות לממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת בבקשה להיתר הפיטורין או ההרעה, ורק אם יקבל היתר יוכל לעשות כן.


הממונה היא הסמכות הייחודית להתיר פיטורין בנסיבות שכאלה. מדובר בהליך משפטי מזורז, שבו על הממונה להשתכנע האם להתיר את הפיטורין בנסיבות הספציפיות או לא. על כל צד להעביר טיעוניו בכתב ולהגיע לישיבת שימוע אצל הממונה, במעין חקירה על גרסתו, כדי שתוכל הממונה להתרשם מה נכון לעשות במקרה הספציפי. נוכח חשיבות העניין, בהליך זה ישנה משמעות גדולה לייצוג משפטי מקצועי ומתאים כדי להעלות את סיכויי ההצלחה.


מעסיק אשר כלל לא פנה לממונה ופיטר ללא היתר, חשוף לתביעה כספית משמעותית ומבוססת מצד העובדת שפוטרה.


מהן תקופות ההגנה על פי החוק?


עובדת בהריון מוגנת לכל אורך ההיריון, הלידה וחופשת הלידה, ואף זכאית לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה למשך 60 ימים לפחות, אשר לא יכולים לחפוף את תקופת ההודעה המוקדמת.


על עובדת בטיפולי פוריות חלה ההגנה 150 ימים מיום הטיפול האחרון אצל המעסיק, ועד למקסימום שנתיים.


זכויות נוספות המוקנות על פי החוק


• הזכות לפרטיות: עובדת בטיפולים רשאית שלא לספר למעסיק על טיפולי הפוריות שהיא עוברת. עובדת בהריון רשאית לשמור את דבר ההריון לעצמה עד לחודש חמישי.


למרות זכויות אלה, יודגש כי אם מלאו תקופות המינימום המחויבות לצורך תחולת ההגנה, הרי מומלץ מאוד לספר מוקדם ככל הניתן, כדי שלא תעמוד למעסיק טענה שלא ידע כלל על הטיפולים או ההריון.


• הזכות להיעדר לצורך בדיקות הריון: התנאי הוא כי העובדת מועסקת שבוע מלא. אם מדובר בארבע שעות עבודה ליום, הזכאות היא ל-20 שעות היעדרות במהלך ההריון. אם מעל ארבע שעות, הזכאות מוכפלת ועומדת על 40 שעות בדיקה.


• איסור העסקה בעבודת לילה ושעות נוספות: החל מהחודש החמישי להיריון, רשאית העובדת לסרב לעבוד עבודת לילה ועבודה בשעות נוספות, ואין ביכולת המעסיק לחייב אותה לכך.


• זכאות להתפטר לצורך טיפול בילד תוך קבלת פיצויי פיטורין: עובדת שילדה וחפצה להישאר עם הרך הנולד בבית, זכאית להתפטר עד תשעה חודשים מיום הלידה למטרה זו, תוך שהיא תהיה זכאית לפיצויי פיטורין מלאים, וזאת בניגוד להתפטרות שלא בעילה מזכה.


• חופשת לידה: לאחר הלידה, עובדת עם למעלה משנת ותק במקום העבודה יוצאת לחופשת לידה בת שישה חודשים, כלומר 26 שבועות. 14 שבועות מתוכם בתשלום מטעם המוסד לביטוח לאומי ככל שהיא עומדת בתנאי הסף, והיתר ללא תשלום. העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה כרצונה, ואף לנצל רק את חופשת הלידה בתשלום.


• יציאה לחופשת לידה מוקדמת: לעובדת בהריון הזכות להקדים את מועד יציאתה לחופשת לידה כך שתצא לחופשת לידה מוקדמת, החל מהיום ה-49 טרם מועד הלידה המשוער.


המציאות מלמדת שלמרות צבר הזכויות הנאה כפי שפורט, בפועל עובדות רבות בטיפולים ובהריון מוצאות את עצמן כשזכויותיהן נרמסות והן חשות חסרות אונים. חשוב שכל עובדת שכזו תדע שאסור לוותר, וצריך רק לדעת איך לפעול!


אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם. המאמר נכתב בלשון נקבה, אך מתייחס גם לזכרים שביניכם.