פעמים רבות נדרשים חיילים אשר מסלול שירותם הצבאי ובעיקר יתרת שירותם אינה מאפשרת הצבה לתפקיד או לביצוע הכשרה בה הינם חפצים, לחתום על התנדבות לשס"ן - שירות סדיר נוסף, שמשמעו הארכת שירותם בתנאי חובה, כתנאי להצבתם בתפקיד או ההכשרה אותה הם מבקשים. דרישה זו אמנם פוגעת לכאורה באותם חיילים אשר נאלצים להתנדב לשירות נוסף, עת שהם נמצאים במצב בו הם אין ביכולתם להתנגד.

 

אולם, מאידך, קיומה של אפשרות זו יוצרת מצב בו יכולה המערכת הצבאית לאפשר לחיילים וחיילות להשתבץ ולעבור הכשרות לפי בקשתם, אשר בהעדר האפשרות לשס"ן לא הייתה הצדקה או יכולת לעשות כן. כך, למשל, חיילי "ההסדר" המתגייסים לחטיבות חיל הרגלים ומבקשים להתמיין לגדוד הסיור, אשר מסלול ההכשרה בו ארוך ממשך שירותם, חיילות המבקשות להתגייס לתפקידי לחימה, חיילים הנושרים מהכשרות ובהן קורס טיס וקורס חובלים המבקשים להצטרף למסלולי הכשרה ביחידות מובחרות ועוד.

 

כאשר חותם החייל על טופס ההתחייבות לשס"ן התחייבותו מוזנת ברישומי הצבא ומועד שחרורו משירות חובה נקבע לתאריך תום ההתחייבות. כל עוד מתקיימת עילת ההתחייבות יעמוד הצבא על מימושה. השאלה בדבר תוקף ההתחייבות עולה כאשר תנאי החתימה חדל מלהתקיים. קרי, החייל/ת אינם מסיימים את ההכשרה או עזבו את התפקיד. הצבא אינו מקיים מעקב אחר מהלך שירותם של אותם חיילים ולכן לא קיים ביטול אוטומטי של ההתחייבות. על מנת שהעניין יגיע לכדי דיון והחלטה על החייל/ת להגיש בקשה יזומה על גבי טופס יעודי הקיים לשם כך. במקרה זה חייב שירואיין על ידי מפקדו בדרגת סגן אלוף אשר יבחן את העובדות וימליץ לגורם המחליט באגף כח אדם, אשר רק בסמכותו לבטל את השס"ן.


כאשר חדלה העילה בגינה נחתם השס"ן מלהתקיים, תבוטל ההתחייבות

 

המדיניות כפי שנקבעה באגף כח אדם היא, שכאשר חדלה העילה בגינה נחתם השס"ן מלהתקיים, תבוטל ההתחייבות לשס"ן. אולם, את ההליך נדרשת לקיים היחידה בה משרת המבקש, כאשר במרכז ההליך ראיון מפקד היחידה, אשר לרוב דעתו לגבי ביטול ההתחייבות שלילית. כך קורה פעמים רבות כי ההליך אינו מתקיים או שמתקיים באופן לקוי והמלצת מפקד היחידה, שלה משקל רב בהחלטת הגורם המוסמך, משקפת את תפיסת עולמו ולא את הפקודות ו/או מדיניות הצבא.

 

כך, למשל, היה בעניינו של סמל ע.: החייל עלה לארץ בגיל של למעלה מ – 22 ולפיכך היה חייב בשירות חובה של שנתיים בלבד. החייל התגייס לחטיבת הנח"ל וביקש להצטרף לגיבוש גדוד הסיור. אז נדרש לחתום שנה שס"ן כתנאי לכך, בנימוק כי מסלול ההכשרה בגדס"ר ארוך ומחייב יתרת שירות מתאימה, ובלית ברירה עשה כן.

 

החייל עבר את הגיבוש בהצלחה ושובץ בגדס"ר. אולם, עד סיום הטירונות מצא כי השירות ביחידה זו אינו מאפשר לו לקיים את אורח החיים הדתי ברמה מספקת התואמת את אמונתו ולכן ביקש ועבר לגדוד הנח"ל החרדי בו סיים הכשרתו. החייל ביקש לבטל את השס"ן עליו הוחתם בנימוק כי מסלול ההכשרה בגדוד רגיל קצר מההכשרה הארוכה במיוחד בגדס"ר בגינה הוחתם לשס"ן. החייל רואיין על ידי מפקד הגדוד אשר דחה את הבקשה ואף לא פרסם סיכום ראיון. הבקשה נשלחה ונדחתה בנימוק כי לא ניתן לדון בבקשה מאחר ולא צורף לה סיכום ראיון כנדרש. לחייל עצמו נאמר כי בקשתו נדחתה, ללא הסבר. דברים אלו חזרו על עצמם כאשר ניסה החייל לשלוח בקשה בשנית לאחר שעבר להדריך בבסיס האימונים החטיבתי. רק לאחר שפנה למשרדי הועברה בקשה מסודרת ומנומקת לגורם המתאים, טופלה הבקשה והשס"ן בוטל.

 

לסיכום, חתימה על התנדבות לשס"ן הינה מחייבת כאשר התנאי בגינו נחתמה מתקיים. אולם, אם העילה לחתימה לא מתקיים, הרי שמדיניות הצבא הינה לבטל את ההתחייבות. לשם כך יש לפעול לפי הנוהל הקבוע בצבא. על החייל לדעת את חובותיו וזכויותיו ואם יחידתו אינה מטפלת כראוי בבקשת ביטול השס"ן, ניתן לפנות לעורך דין המתמחה בתחום, אשר יעמוד על זכויותיו.