הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לבין החשוד שלפיו יודה החשוד בביצוע העובדות המהוות עבירה, ואשר בגינן נחקר, ויתחייב לקיים את התנאים המפורטים בהסכם. התביעה מצידה מתחייבת לסגור את התיק בעניינו של החשוד, לאחר שהוא עומד בכל התנאים לאורך התקופה שנקבעה.


הסדרים מותנים יכולים להיכרת באחת משתי דרכים:


האחת, חתימה על הסדר מותנה בין התביעה הצבאית לחשוד, טרם הגשת כתב אישום. דרך זו ננקטת בעבירות שאינן מצדיקות לדעתו של הפרקליט הצבאי את מעצר החשוד.

 

השנייה, עריכת הסדר מותנה בדרך של הגשת כתב אישום, ולאחר מכן חתימה על הסדר בין התביעה הצבאית לנאשם ו"הקפאת" הדיון בבית הדין הצבאי, עד לסיום תקופת ההסדר, ואז מושכת התביעה הצבאית את כתב האישום מבית הדין הצבאי ומבטלת אותו. דרך זו ננקטת כאשר מדובר בעבירות שלדעת התביעה מצדיקות מעצר פתוח. ויובהר, במקרים שחומרתם מצדיקה עתירה למעצר סגור לא יינקט הליך של הסדר מותנה.

 

מהן סוגי העבירות והנסיבות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה?

 

ישנה רשימה מוגדרת ונסיבות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה ואלו הן:


א. עבירות סמים ובלבד שמדובר בסם קל מסוג קנאביס, ועסקינן בחמישה שימושים או פחות בנסיבות אזרחיות בלבד. כאשר מדובר באחזקת סם מסוג קנאביס בכמות התואמת לצריכה עצמית, וכאשר מדובר בעבירה של סירוב לצו קש"ב (קצין שיפוט בכיר המשרת במשטרה הצבאית) לתת דגימת שתן לצורך גילוי שימוש בקנאביס.

 

ב. עבירות רכוש ובלבד שמדובר בעבירה של אי שמירת ציוד ושווי הציוד שהתקלקל או עבד אינו עולה על הקבוע בהוראת התובע הצבאי הראשי. כאשר מדובר בעבירת הוצאת רכוש מרשות הצבא ובלבד ששווי הרכוש אינו עלה על הסכום הקבוע בהוראות התובע הצבאי הראשי. גניבה מחייל ובלבד ששווי הרכוש שנגנב אינו עולה על שלוש משכורות טוראי, או גניבת כרטיס חיוב והונאה בכרטיס חיוב ובלבד שגובה הנזק הכספי שנגרם אינו עולה על שלוש משכורות טוראי.

 

ג. התחלות או השתמטות מפעולה מסוימת, ובלבד שהפעולה לא הובילה לפסילת החייל מתפקיד קרבי או מקצוע צבאי באורח קבוע, גם אם החייל לא התכוון לכך. ביצוע העבירה תוך שימוש באמצעים שיש בהם סיכון, וקיומה של אפשרות לסיכון החייל או אחרים תוך ביצוע הפעולה.

 

ד. עבירה במסמכים צבאיים ובהם זיוף או עבירה של שימוש במסמך מזויף וכן מסירת ידיעות כוזבות כאשר מדובר באחד מאלו: זיוף המסמכים העניק לחייל לא יותר מ-60 ימי מחלה. זיוף המסמכים העניק לחייל הטבות ששווין אינו עולה על הקבוע בהוראת התובע הצבאי הראשי. כאשר מתקיימות נסיבות מחמירות ובהן ריבוי מעשים, חזרה עליהם, גילוי תחכום בעשייתם ועוד.

 

יודגש כי התביעה אינה חייבת לערוך הסדר מותנה אף אם מתקיימים התנאים והיא תימנע מכך אם תסבור שמתקיימות נסיבות מחמירות הקשורות בחשוד או בעבירה.

 

מהם תנאי הסף לקיום הסדר?

 

ישנם תנאי סף מחייבים שרק בהתקיימם תציע התביעה לחייל חשוד או נאשם להיקשר בסדר מותנה או בהסדר הקפאה:


ראשית, הכרחי שתהיינה ראיות מספיקות לאישום בעבירה נושא ההסדר. שנית, הסדר לא יוצע למי שהוא משרת קבע או קצין בחובה, למי שיש לו הרשעה קודמת בפלילים כולל מתקופת האזרחות, למי שכבר שנערך עמו בעבר הסדר מותנה, למי שתלוי ועומד נגדו הליך פלילי או שפתוחה כנגדו חקירה פלילית כאשר פרקליט צבאי קבע כי בתיק זה ראיות לכאורה כנגד החייל.

 

יוער כי גם הרשעה קודמת בסוג מסוים של עבירות תעבורתיות ובכלל זה נהיגה בשכרות, או נהיגה תחת השפעת סמים משכרים ועוד, תמנע מהתביעה להציע לחייל חשוד או נאשם הסדר מותנה.

 

התנאים שיוטלו במסגרת ההסדר

 

כדי לקיים הליך של הסדר מותנה תדרוש התביעה מהחייל החשוד או הנאשם לעמוד במספר תנאים:


ראשית, החשוד או הנאשם יידרש להודות בעובדות המהוות את העבירות המפורטות בהסדר וכן בסמכותו של בית הדין כלפיו.


שנית, החייל החשוד או הנאשם יידרש להתחייב להימנע מביצוע כל עבירה בתקופת ההתחייבות. כאשר מדובר בעבירה משמעתית, התחייבותו של החשוד או הנאשם תהא להימנע מביצוע כל עבירה בעלת גוון פלילי, הדומה במאפייניה לעבירות נושא ההסדר.


שלישית, ככלל תהא תקופת ההסדר שנה. אולם, באפשרות התביעה לקצר את תקופת ההסדר עד לחצי שנה בלבד, דרך שבה תנקוט אם יסברו כי חל עיכוב בטיפול גורמי האכיפה בתיק.


רביעית, החייל החשוד או הנאשם יידרש להתחייב שלא יפוטר משירות בעילה הנובעת מחוסר מוטיבציה שלו לשירות, לרבות ועדת סמים. אם החייל יבקש מגורם כלשהו בצבא לפטרו משירות, ייחשב הדבר להפרת ההסכם.


חמישית, החייל החשוד או הנאשם יידרש להתחייב לעמוד בתנאי ההסדר גם לאחר שחרורו, אם יפוטר משירות מטעם כלשהו אשר אינו מהווה הפרה של התנאי, למשל תום שירות.


שישית, תנאי ייחודי לעבירות סמים, החייל החשוד או הנאשם יתחייב להגיע למסור דגימת שתן לגילוי סמים בכל פעם שיקרא לעשות כך על ידי המשטרה הצבאית החוקרת, אשר תקרא לחייל בכל חודש בתאריך שייקבע בהפתעה והתראה קצרה. כחלק בלתי נפרד מכך יתחייב החייל להיות זמין במספר טלפון נייד שימסור לגורמי מצ"ח ולעדכן את גורמי מצ"ח בכל מקרה של כורח לאי זמינות.


שביעית, תנאי ייחודי לעבירות רכוש, החייל החשוד או הנאשם יתחייב לשלם פיצוי לצבא, או לחברת האשראי, או השבת חפץ שלקח שלא כדין, בהתאם לנסיבות המקרה, ובעבירת גניבה מחייל, ייתכן שיידרש לכתוב מכתב התנצלות לקורבן העבירה.


התביעה מצידה תתחייב להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את תיק החקירה אם החייל החשוד יעמוד בכל תנאי ההסדר, ובמידה שכבר הוגש כתב אישום להשהות את הטיפול בו, ואם יעמוד בכל תנאי ההסדר לבטל את כתב האישום ולסגור את תיק החקירה.

 

ההסדר יערך בכתב וייחתם ע"י הפרקליט הפיקודי או סגנו מצד התביעה ועל ידי החייל וסנגורו.

 

מה קורה אם החייל מפר את תנאי ההסדר?

 

אם החייל הפר את תנאי ההסדר עליהם התחייב, תפעל התביעה הצבאית ככלל להעמידו לדין פלילי לפי טיוטת כתב האישום במקרה שטרם הוגש או תבקש מבית הדין להמשיך בהליך הפלילי ולקבוע הקראה, במקרה שכתב אישום כבר הוגש. במקרה כזה תעתור התביעה גם להחמרה בעונש.


לסיכום, ההסדר המותנה, ככול שהתנאים לקיומו מתקיימים והתביעה נאותה להסכים לו, מהווה הליך חלופי לניהול ההליך בבית הדין הצבאי, על כל המשתמע מכך ובכלל זה הרשעה פלילית ומאסר. הליך זה מהווה הזדמנות שניה למי שמעד לראשונה בעבירה קלה.


לפיכך, חשוב להכיר את כללי ההסדר המותנה, ולכוון במקרים המתאימים לדרך זו בכל שלבי ההליך מרגע פתיחת החקירה ועד לסיומו.