אז מהו רכוש משותף? התשובה על פי הפסיקה הענפה בעניין היא כל החלקים של הבית המשותף שאינם כלולים בשטח הדירות.


איך ומי מקבלים החלטות לגבי הרכוש המשותף?


התשובה: אסיפה כללית שהיא הריבון העליון, הנציגות פועלת על פי ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית.


מהם תפקידיה של נציגות הבית?


הנציגות היא האחראית על ההחזקה התקינה של הרכוש המשותף וניהולו התקין והשוטף. הנציגות מתוקף תפקידה מחויבת לבצע כל תיקון הנובע מליקוי ברכוש המשותף, שכן חוסר טיפול או אי ביצוע עלול לפגוע בדירות הבית המשותף או בערכן.


הנציגות על פי חוק זכאית להתקשר בחוזים עם ספקים ונותני שירות ולהיות צד בכל הליך משפטי, וכפועל יוצא בכל משא ומתן בשם בעלי הדירות.


הנציגות היא שאחראית על ניהול תקין של פנקס ההכנסות וההוצאות, ניהול חשבון הבנק והחשבון הכספי, ומחויבת היא להציגם אחת לשישה חודשים בפני האסיפה הכללית. כל ההכנסות אשר גובה הנציגות יופקדו לחשבון הבנק על שם אותו בית משותף.


הנציגות אמורה למנות בין חבר אחד ועד לחמישה חברים, כאשר אחד החברים מיועד לתפקיד הגזבר האחראי על כספי הדיירים.


מתי מקיימים אסיפה כללית, ואיך נקבעים הנושאים לדיון ולהצבעה בה?


הנציגות תקיים אסיפה כללית פעם בשנה, שם ייקבעו דרכי ניהולו ושימושו של הרכוש המשותף. בסמכות נציגות הבית לקיים אסיפה כללית בכל מועד שהדבר ייראה לה נחוץ, ולאסיפה היא מחויבת לזמן את כל דיירי הבניין, אם דרשו זאת בעליהן של שליש מבעלי הדירות לפחות.
לפחות ארבעה ימים לפני המועד שבו האסיפה תתכנס, הנציגות חייבת למסור פרטים על קיומה, על מיקומה ועל הנושאים שיעלו בה על סדר היום.


לפני מועד קיום האסיפה הכללית, יש לשים את ההודעה על קיומה במקום מרכזי ובולט כמו לובי, לוח מודעות וכניסה למעלית, ואף רצוי בהודעה אישית לתיבות הדיירים.


אסיפה כללית חוקית מהי?


אסיפה כללית חוקית היא אסיפה שמשתתפים בה לפחות חצי מבעלי הדירות, אם בעצמם ואם באי כוחם בהצגת ייפוי כוח בכתב בלבד. אם לא נוכח מניין חוקי, תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו היום ואז היא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זאת בתנאי שקיום האסיפה היה ידוע לדיירים. לא תדון האסיפה הכללית על עניין שלא בסדר יומה, אלא אם הסכימו על כך בעלי הדירות.


ספר החלטות של בעלי הדירות: פרוטוקול


כל החלטה שתתקבל ותירשם בספר ההחלטות באסיפה תחייב את כל בעלי הדירות, גם אלו שנכחו באסיפה במועד קבלת ההחלטה וגם אלו שהיו לבעלי הדירות אחרי קבלת ההחלטה. ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בעלי הדירות בבית המשותף, בכל עת סבירה ולכל בעל דירה.


יש לרשום כל החלטה בספר ההחלטות, יש לרשום את שמות הנוכחים, שמות הנעדרים, התאריך, השעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה זו.


הכותב, עו"ד רפי רפאלי משמש כיועץ משפטי באגודה לתרבות הדיור במחוז חיפה, ועוסק בבתים משותפים ובסכסוכי שכנים.


האמור במאמר זה אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, כל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים במאמר זה היא על אחריות המשתמש בלבד.