היות שמדובר בגוף פרטי מחד גיסא, אשר שייך לרשות ציבורית מאידך גיסא, עולות מכאן סוגיות שונות, ביניהן החובות המוטלות על החברה הכלכלית וכיצד ניתן לתקוף את החלטותיה. כזו היא הסוגיה שנדון בה היום.


במשך שנים רבות תפעלה ותחזקה חברה פרטית בשם "010 יזמות בע"מ" את חוף הרחצה "ניצנים". החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ, אשר מפעילה את חופי הרחצה מטעם המועצה האזורית חוף אשקלון, פרסמה מכרז בשנת 2009 לתפעול ותחזוקה של חופי הרחצה בשטח המועצה. המכרז התייחס להפעלת חוף זיקים בעונות הרחצה 2009-2014 ולהפעלת חוף ניצנים בעונות הרחצה 2010-2014.


במכרז זכתה חברה בשם "א.ר.ן (דוקטורי) ניהול ואחזקות בע"מ", אשר מפעילה מאז את החופים. יש לציין כי לאחר זכייתה של חברת דוקטורי במכרז, הוגשה נגדה תביעה ע"י חברת יזמות, אשר כאמור לא זכתה במכרז, ונדחתה.


לקראת סוף שנת 2014 פנתה חברת 010 יזמות למועצה האזורית חוף אשקלון בשאלה האם יפורסם מכרז חדש להפעלת חופי הרחצה, עם סיום תקופת ההתקשרות הקודמת. מאחר שלא קיבלה מענה בכתב, פנתה החברה לבית המשפט בבקשה לחייב את המועצה והחברה הכלכלית לקיים מכרז פומבי חדש לתפעול ותחזוקה של חופי הרחצה במועצה, החל מעונת הקיץ 2015.


בינתיים התברר כי בעקבות תביעה כספית של חברת דוקטורי נגד החברה הכלכלית, בחודש יוני 2011 נחתם הסכם עם חברת דוקטורי אשר האריך את ההתקשרות להפעלת החופים בחמש שנים נוספות (עד לשנת 2019), בניגוד לתנאי המכרז המקורי.


חוסר סמכות עניינית


המועצה והחברה הכלכלית טענו כי היות שההחלטה שאותה תוקפת חברת 010 יזמות היא החלטה של החברה הכלכלית, אשר אינה רשות מנהלית בעצמה, בית המשפט לעניינים מנהליים אינו מוסמך לדון בה. תאגיד עירוני כמו החברה כלכלית אינו נמנה על הגופים המצויים בסמכותו של בית משפט זה. המועצה נתנה לחברה הרשאה לנהל את החופים והיא מהווה זרוע ביצועית של המועצה.


מנגד טענה חברת יזמות כי הסמכות העניינית נקבעת לפי הסעד, ובמקרה זה העתירה לא הוגשה כנגד תוצאותיו של המכרז אלא כנגד אי מילוי חובתה של המועצה לפרסם מכרז, ולכן הסמכות נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים.


חובת קיום מכרז


חברת יזמות טענה כי המועצה אינה יכולה שלא לקיים את חובתה לקיים מכרז להפעלת החופים על ידי שימוש בחברה הכלכלית. כמו כן, טענה החברה, מדובר במכרזים של החברה הכלכלית אשר נוגעים לחובות שהוטלו בחקיקה על הרשות המקומית, ובמקרה זה מדובר על החובה לשמירת הבטיחות והתברואה במקומות רחצה על ידי המועצה.


נוסף על כך נטען כי הארכת ההתקשרות עם חברת דוקטורי בוצעה בניגוד להוראות החוק וללא הצדקה, והיא פוגעת בעקרונות השקיפות, השוויון והפומביות של דיני המכרזים.


הכרעת בית המשפט


בית המשפט קבע כי יש לקבל את טענות המועצה והחברה הכלכלית ומחק את העתירה מפאת חוסר סמכות עניינית. העתירה מכוונת, למעשה, כלפי החלטתה של החברה הכלכלית להארכת תקופת ההתקשרות עם דוקטורי, אשר גרמה לכך שלא פורסם מכרז נוסף.


בהתאם לפסיקה, החלטת תאגיד מקומי לגבי מכרזים אינה בסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים. בהקשר זה צוין כי תיקון 14 לחוק חובת מכרזים, הכולל הוראות לעניין "תאגיד מקומי", טרם נכנס לתוקפו היות שעדיין לא הותקנו התקנות הרלוונטיות שהיו אמורות להתקן זה מכבר בעניין.


משכך, הפסיקה קובעת כי אף שלכאורה ראוי לדון בענייני מכרזים של תאגיד מקומי בבית המשפט לעניינים מנהליים, כל עוד טרם נקבעו התקנות, הסמכות אינה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים אלא לבית המשפט האזרחי. במקרה זה אין לבצע הבחנה בין מכרזי החברה הכלכלית שאינם קשורים למועצה לבין מכרזים הקשורים לעניינים בסמכות המועצה כגון הפעלת החופים.


בית המשפט הוסיף וקבע כי אכן אין לתת יד להתנערות המועצה מחובת המכרזים על ידי האצלת הסמכויות לחברה הכלכלית, אך העובדה שהעתירה בסמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים, אין פירושה מתן פטור לחברה הכלכלית ממילוי החובות החלות על הרשות בדיני המכרזים.


תחום המשפט המנהלי הוא תחום רחב ורב גוני, שבו למעשה האזרח או חברה פרטית עומדים כנגד הרשות המנהלית, על סוגיה השונים, ותוקף את החלטתה או את פעולותיה. כדי לבדוק האם פעולת הרשות חוקית או ברת תקיפה, יש לערוך בחינה משפטית מעמיקה אשר מנתחת את המצב לאור דיני המשפט המנהלי והפסיקה. בנושאים מעין אלו מומלץ להיוועץ בעורך דין המצוי בסוגיות אלו ומעודכן בפסיקת בית המשפט ובהלכות. ייעוץ נכון יכול ויחסוך מכם טרחה והוצאות רבות.