בישראל של שנת 2016 רשומות 38,000 עמותות. עמותות אשר הוקמו למטרות שונות כמו עמותות צדקה, דת, ספורט, תרבות, בתי כנסת קרנות תמיכה, ישיבות כוללים, מוזיאונים תיאטראות וכדומה. העמותות רשומות בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות שברשות התאגידים שבמשרד המשפטים. רשם העמותות מנהל את הקמתן ומפקח על ניהולן התקין ובהתאם לחוק.

 

כיצד מקימים עמותה?

 

עלכם להגיש בקשה לרשום עמותה לרשם העמותות שכן רק על ידי רישומה של העמותה בפנקס העמותות תיווסד העמותה.

 

מי רשאי לייסד עמותה?


שני בני אדם או יותר שגילם מעל 18 שנים ואשר אין להם רשום פלילי, המבקשים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית ואשר אין במטרתה העיקרית כדי להפיק רווחים לעשיית רווחים, ואסור לחברי העמותה ולמייסדיה ליהנות מרווחים שהופקו על ידי העמותה.


הגשת הבקשה

 

את הבקשה לרישום עמותה יש להגיש לרשם העמותות ובה יצוינו: שם העמותה, מטרותיה, כתובתה בישראל, כתובת אינה יכולה להיות תיבת דואר. שמות המייסדים ומספרי תעודות הזהות, כתובתם. במידה והכתובת המצוינת בבקשה היא של עורך דין או רואה חשבון יש צורך לצרף הצהרתו על הסכמה לשמש כתובת העמותה והצהרתו תכלול ידיעתו כי בהתאם לחוק על העמותה להודיע על שנוי כתובתה. זאת במטרה להבטיח בקורת וקשר רציף עמה.


המייסדים יחתמו על תצהיר בפני עורך דין שבו מצהירים על נכונותם לכהן כחברי ועד בעמותה שאותה מייסדים.


בעת הליכי הרישום במילוי טופס הבקשה, על העמותה לבחור את שמה. עליכם להגיש במצורף לבקשה 3 שמות לעמותה לפי סדר עדיפות יורדת כדי שישמשו חלופה לשם הנדרש במידה ויפסל. שם נפסל על ידי הרשם כשהוא דומה לשם עמותה אחר או יש בו כדי הטעייה של הציבור שמא מדובר בעמותה אחרת.


מומלץ להיות זהירים במתן שם הולם לעמותה בהתאם לדרישות החוק כדי שהבקשה לרישום תיעתר והעמותה תירשם.


כן נדרש בטופס הבקשה כי על העמותה להגדיר את מטרותיה. אין להסתפק בציון מטרות כלליות כגון תרבות, דת, ספורט. המטרות תהיינה ברורות ומעשיות ועליהם לשקף את הנושאים שבכוונת העמותה לקדם ואת הפעילות שבכוונתה לבצע בפרק זמן סביר לאחר הקמתה. נידרש להקפיד על נוסח אחיד של מטרות בבקשה ובתקנון.


על המייסדים לקבוע תקנון לעמותה, למעשה התקנון משקף התחייבות חוזית בין חברי העמותה לעמותה אותה מייסדים וכן יחסים חוזיים בינם לבין עצמם חברי העמותה.


במידה ולא יצורף תקנון שנוסח עצמית ישמש התקנון המצוי כתקנון העמותה ואפשר גם לקחת את הנוסח של התקנון המצוי ולערוך בו שנויים ותוספות בהתאם ויוגש מצורף לבקשה.


התנהלות העמותה תבוצע בהתאם לתקנון שאושר ויהיה בו כדי לשמש בסיס ליחסים בין חבריה לעצמם ובין העמותה לחבריה.


יש בהחלטת רוב חברי האסיפה הכללית כדי לשנות את התקנון את שמה ואת מטרותיה של העמותה. ההחלטה על השינוי תירשם בידי הרשם יחד עם השינויים המחויבים ומיום רשומה יחול תוקפה.


עלכם לשלם אגרה ודמי פרסום ברשומות. את הסכומים המעודכנים של האגרה אפשר למצוא באתר רשות התאגידים ובשרת התשלומים הממשלתי. אפשר לבצע את התשלום באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים או בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק על ידי משרדי רשם העמותות. לבקשת הרישום יש לצרף את הקבלה המקורית המיועדת למסירה לרשם העמותות.

 

סיבות לדחיית רשום עמותה

 

לידיעתכם, הרשם יפסול או ידחה רשום עמותה בין היתר: אסור שבין מטרותיה של העמותה תהא מטרה שיש בה כדי שלילת קיום המדינה או שלילת אופייה הדמוקרטי או יש בה כדי מתן כר לפעולות בלתי חוקיות. או יש בשמה כדי לגרום להטעיה ודומה לשם עמותה או חברה אחרת. כמו כן אם שמה דומה לשם של עמותה אחרת או חברה אחרת שפורקו שנתיים קודם לכן.


תוך 4 חודשים או תוך זמן אחר שנקבע על ידי רשם העמותות יש לשנות את שמה של העמותה אשר הגישה שם שלא יאושר לרישום מהטעמים שלעיל, תידרש לשנות שם, במידה ולא עשתה יבחר רשם העמותות שם שיתאים למטרות ויודיע על כך במשלוח תעודה לשנוי שם.


רישום העמותה

 

לאחר שהוגשה בקשה בהתאם לדרישות החוק לרישום עמותה על צרופותיה, תירשם העמותה בידי רשם העמותות בפנקס העמותות, זולת אם היה מנוע מלעשות כן בשל אי עמידת המייסדים בדרישות החוק.


מיד לאחר שנרשמה עמותה יפרסם רשם העמותות הודעה ברשומות. הרשם ינפיק לעמותה תעודת רשום. התעודה היא זו המעידה על ייסוד העמותה כחוק מהיום שצוין בתעודת רשום תהיה העמותה לגוף משפטי עם הזכויות והחובות המשפטיות החלות עליה. רק עם רישומה בפנקס העמותות העמותה תיכון.


אין במאמר זה כדי מתן יעוץ להקמת עמותה. יש בו יסודות כללים וחלקיים ליסוד עמותה. מוצע ומומלץ לפנות לעו"ד אשר ייצג אתכם המייסדים מול רשם העמותות ויטפל ביסוד ורשום העמותה.


מאת: עו"ד משה אבני