היטל השבחה הוא תשלום המוטל על בעל מקרקעין (או חוכר לתקופה ארוכה) כלפי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בגין אישור תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך המקרקעין. ככלל, כל תכנית אשר מוסיפה זכויות – מטרים, או מתירה זכויות שימוש נרחבות יותר מאשר היה מותר קודם לכן – הינה תוכנית משביחה הטומנת בחובה חיוב בהיטל השבחה.

 

נציין כי גם במקרה בו ניתנת "הקלה" או ניתן "היתר לשימוש חורג" תחוייבו בהיטל השבחה בגין הבקשה והם נקראים מימוש חלקי. בעת מכר המימוש הוא מלא על כלל התוכניות מאז חתימת חוזה בעת הקנייה ועד מכירת הנכס וגם על זכויות עתידיות שטרם מומשו הנך חייב לשלם בגינם החובה לשלם את ההיטל מוטלת על מי שהיה בעל המקרקעין בעת אישור התוכנית.

 

כיצד מחשבים מהו ההיטל?

 

נכון להיום וכל עוד לא שונה חוק התכנון והבניה, העיקרון הוא זה: המועד הקובע לעניין חובת התשלום הוא יום אישור התכנית המשביחה.סכום ההשבחה הנערך נכון ליום אישור התכנית יוצמד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבניה (לפי הנמוך מביניהם) וזאת עד ל"מועד המימוש", או אז תתעורר החובה לשלם בפועל את ההיטל. סכום ההיטל הוא 50% מההשבחה.

 

מהו "מועד המימוש"?

 

מועד המימוש, כשמו כן הוא – המועד בו מממש בעל המקרקעין את הזכות שהושבחה. עקרונית ניתן לדבר על שני סוגים של מימוש. האחד הינו בקשה להיתר בניה,הקלה, שימוש חורג . השני הינו מכירת המקרקעין – במקרה זה, החל ממועד המימוש ואילך חלה חובה על המוכר לשלם בפועל וסכום ההיטל יצבור בנוסף להצמדה גם ריבית בשיעור של 9% לשנה.

 

האם ניתן לערער על חבות בהיטל השבחה?

 

חוק התכנון והבניה קובע מנגנונים שונים לערער על חיוב בהיטל השבחה, בין אם מדובר בערעור על עצם החיוב בהיטל ובין בערעור על שיעור ההיטל. כיום לאחר תיקון 84 לחוק, הדבר מוסדר בהליך של פניה למוסד השמאים המכריעים וועדות הערר המחוזיות להיטל השבחה.

 

פטורים

 

חוק התכנון והבניה קובע מספר פטורים מהיטל השבחה, כאשר המפורסם שבהם הוא הפטור מהיטל השבחה במקרה של זכאות לפטור לדירה עד לגודל של 140 מ"ר הפטור הינו פטור סוציאלי, כאשר בעל המקרקעין או קרובו מתחייבים לגור בדירה לפחות 4 שנים מגמר הבניה ומהתוכנית המשביחה אך לא כל תוכנית ואין ברשותם דירה נוספת.

 

עצתנו היא לפיכך, לבדוק תמיד בטרם החתימה על החוזה במשרדי הוועדה המקומית, האם קיים חיוב בהיטל השבחה. בירור מראש יכול למנוע הפתעות לא נעימות והוצאות מיותרות בהמשך.