ארנונה היא שמו של המס השנתי המוטל על מי שמחזיק בנכס, ומטרתה לממן את פעילותיה השונות של הרשות המקומית. על פי חוק, משרד הפנים אינו אחראי על גביית מסי ארנונה, אלא הרשות המקומית שבה מצוי הנכס.


מה צריך לבדוק בהודעת התשלום?


בתחילת השנה נשלחת שומת הארנונה, ועם קבלתה יש לבצע בדיקה ראשונית, שטחית ומהירה שתפקידה למצוא אי התאמה: בדקו את שם הרשות שבהודעה כאשר בבעלותכם נכסים ברשויות שונות, מיהו הנישום, פרטי הנכס ותיאורו והשימוש הרשום בנכס, וזאת מכיוון שעל פי השימוש נקבע התעריף.


לאחר ביצוע הבדיקה הראשונית, יש לעבור לבדיקה יסודית יותר של השימוש בנכס. לשימוש בנכס השפעה קובעת על גובה הארנונה. אם התגלה חוסר התאמה בקשר עם השימוש בנכס הקבוע בהודעת הארנונה, יש למצוא את השימוש המתאים מתוך צו הטלת הארנונה לאותה שנה ולהשוות בין התעריפים.


לאחר מכן יש לבדוק את שטח הנכס. כאמור, גובה הארנונה נקבע על פי שטח הנכס המוכפל בתעריף. שיטת חישוב השטח אינה אחידה ומשתנה מרשות לרשות ולעתים אפילו משימוש לשימוש.


מי שחושב שהמדידה אשר עליה מתבססת הרשות לצורך הארנונה שגויה, יכול להזמין מודד מוסמך מטעמו שימדוד את השטח על פי שיטת המדידה הקבועה בצו הטלת המסים. יש לבקש מהמודד תשריט חתום ובו פירוט מדויק של השטח. בנכס שיש בו יותר משימוש אחד, יש לבקש מהמודד שימדוד את הנכס לפי החלוקה לשימושים השונים. רק כך נוכל לדעת בוודאות האם אנו מחויבים באופן נכון וצודק.


התנגדות לשומת הארנונה על ידי הגשת השגה


כאשר הנישום החייב בארנונה אינו מסכים עם שומת הארנונה שנשלחה אליו בתחילת השנה, הוא רשאי להתנגד לה בדרך של הגשת השגה על השומה. את ההשגה מגישים למנהל הארנונה ברשות בתוך 90 ימים מקבלת הודעת השומה, ועל מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום. אם לא השיב בתוך פרק הזמן האמור, כאילו קיבל את ההשגה. מנהל הארנונה רשאי לקבל את ההשגה במלואה או בחלקה או לדחותה.


יש לשים לב כי את ההשגה מגישים על שומת הארנונה ולא על הודעות התשלום של מחלקת הגבייה. שומת הארנונה היא זו הנשלחת בתחילת השנה.


התנגדות לשומת הארנונה בדרך של השגה למנהל הארנונה אפשרית אך ורק על יסוד הסיבות הבאות:


א. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום;


ב. נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו;


ג. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בחוק.


אף שבהתאם לחוק על הרשות למנות אחד מעובדיה למנהל הארנונה, הוא אינו כפוף להוראות ראש הרשות המקומית, הגזבר, היועץ המשפטי של הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית. מנהל הארנונה כפוף להוראות דיני הארנונה, ועליו להחליט בהשגות לפי מיטב שיקול דעתו, או כך לפחות בתאוריה.


מי שאינו שבע רצון מהחלטת מנהל הארנונה רשאי להתנגד לה בדרך של הגשת ערר לוועדת הערר של הארנונה, וזאת בתוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה בהשגה.


על החלטת ועדת הערר רשאים מנהל הארנונה והנישום עצמו לערער בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.


כדאי לדעת כי כל עוד לא הומצאה שומת הארנונה, לא תחול מגבלת 90 הימים להשגה. עם זאת, איחור במסירת שומת הארנונה אינו מבטל את השומה. יש לזכור כי לטענה שהודעות חיוב הארנונה נשלחו לכתובת שאינה הכתובת הרשומה שלנו אין כל משמעות, והיא אינה פוטרת מחובת התשלום.


רצוי לשלוח את ההשגה בדואר רשום כדי שתהיה הוכחה על משלוח ההשגה, וזאת מכיוון שאם לא מגישים את ההשגה בתוך 90 הימים, הופכת שומת הארנונה לאותה שנה לסופית. אם לא הגשתם השגה או ערר על שומת הארנונה והחמצתם את המועדים לעשות כך, לא תוכלו לטעון לקיזוז סכומים ששולמו ביתר.


כאשר רשות מקומית נוהגת ברשלנות כלפיכם, למשל כאשר היא משיתה עליכם ארנונה מופרזת, ניתן לתבוע להשיב את כספי הארנונה ששולמה ביתר גם מטעם של סיווג לא נכון לעניין התעריף או טעות בגודל השטח, למרות סופיות השומה ולעתים אף בהיעדר השגה.


כאשר השגה מוגשת באיחור, מנהל הארנונה רשאי לדחותה רק מטעם זה, והוא אינו חייב להתייחס לטענות שהועלו בהשגה. אם מנהל הארנונה אינו דוחה השגה שהוגשה באיחור מטעם זה, רואים בכך ויתור על האיחור.


אם מנהל ארנונה משיב על השגה שהוגשה באיחור ואינו דוחה אותה מהטעם שהוגשה באיחור, כאילו הוא בחר להאריך את המועד להגשת ההשגה.


יש לזכור כי ככל הנראה תידחה השגה כללית וסתמית כגון "הארנונה שהטלתם עליי גבוהה מדי, ומגיע לכם הרבה פחות".