חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 מגדיר זכאות לפיצויי פיטורים. החוק מגדיר: מי שעבד שנה קצופה, ולעובד עונתי שתי עונות רצופות שעבד: שלושה חודשים רצופים ולפחות 60 יום, באותו מקום עבודה ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים.


המקרים שבהם העובד זכאי לפיצויים


כאשר מעסיקו של העובד נפטר, או פשט רגל, זכאי לפיצויים.


כאשר העובד עצמו נפטר – ישולמו פיצויים לשאריו של העובד.


מצבים חריגים שבהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים אף על פי שלא פוטר


- התפטרות בגין מצב בריאותי לקוי של העובד עצמו או של בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, ילדו של העובד, הורה, נכד, סבו או הורהו של בן הזוג הגר עם העובד וכלכלתו עליו).


- התפטרות של הורה - עובדת יכולה להתפטר תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה. (גם לגבי אימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים). הוראות סעיף זה חלות גם על העובד, במקרה שהילד בטיפולו הבלעדי בשל נכות או מחלת בת הזוג או במקרה שהאישה עובדת כעצמאית או שכירה ולא הפסיקה עבודתה.


- התפטרות בשל שהייה במקלט לנשים מוכות – אם העובדת שהתה 60 יום לפחות במקלט לנשים מוכות.


- אי חידוש חוזה עבודה - כאשר העובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה, והגיע המועד לסיום התקופה רואים לפי חוק זה כאילו פוטר, זולת אם המעסיק הציע לעובד לחדש את החוזה. במידה והעובד סירב לחדש את החוזה - רואים בו כמתפטר. המעסיק אמור להודיע לעובד שלושה חודשים מראש לגבי המשך תקופת עבודתו.


- התפטרות בשל הרעה מוחשית בעבודה - נטל ההוכחה הינה על העובד, עליו להוכיח כי קיימת תשתית עובדתית וראייתית שתמחיש את הרעת תנאיו באופן ברור כגון: הפחתת שכר, יחס מבזה או משפיל של המעסיק, הרעת תנאי עבודה. כמובן שבמקרה כזה על העובד להתריע בפני המעסיק על הרעת תנאיו קודם להתפטרותו.


- התגייס העובד לשירות סדיר, או לשירות לאומי לתקופה של מעל שישה חודשים, או לשירות אזרחי ושירת לפחות שישה חודשים.
- עובד שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן רשות מקומית.


- התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה. הפרישה - גיל 67 לגבר ו-62 לאישה.


- התגייסות למשטרה או שירות בתי הסוהר לאחר שישה חודשי עבודה.


התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים


לרגל נישואיו, אם המרחק בין מקום המגורים החדש והקודם לפחות 40 ק"מ, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר.


מעבר לישוב חקלאי מישוב לא חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו נמצא באזור פיתוח. לאחר שישה חודשים מיום המעבר לישוב החקלאי או ישוב פיתוח על העובד להמציא אישור מהמועצה או הישוב לגבי מגוריו.


העתקת מקום מגורים בשל עבודת בן/בת הזוג עקב תפקיד שבן זוגו קיבל במשטרת ישראל או בשב"ס והמרחק בין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום עבודתו רחוק יותר.


העתקת מקום מגורים לחו"ל בשל הצטרפותו לבן הזוג לתקופה העולה על 6 חודשים בשליחות המדינה והמעסיק סירב לאשר לעובד חופשה ללא תשלום בתקופת השליחות.


התפטרות עקב גירושין - במידה ועובד מתפטר מעבודתו עקב גירושים, ומקום מגוריו החדש בישראל מרוחק ב- 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, עליו להמציא אישור מהמועצה או מהעירייה על כך שהוא מגורר במקום מגוריו החדש 6 חודשים לפחות.


התפטרות בשל מעבר לירושלים בשל הצטרפות לבן הזוג העובד בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר והיחידה הועברה לירושלים והמרחק הוא מעל 40 ק"מ.


התפטרות עובד עקב הצטרפותו לבן הזוג שעבר לעבוד במקום עבודה אחר בישראל המרוחק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם. גם כאן חלה חובה להמציא אישור מהמועצה או מהעירייה על כך שהוא גר לפחות 6 חודשים במקום החדש.


כאשר עובד מתכוון לסיים את העסקתו עליו להגיש למעסיק הודעה מוקדמת כמו כל עובד שמתפטר ולצרף אסמכתאות באשר לסיבת סיום העסקתו (כגון: במקרה של מחלת בן משפחה- אישורים רפואיים מתאימים, הוכחה לגבי הרעת תנאים בעבודה).


אופן מימוש הזכות להתפטר בדין מפוטר


כפי שצוין לעיל נטל הראיה וההוכחה להוכחת הנסיבות המקנות לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר, על העובד להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הנסיבות שהביאו להתפטרותו. לשם כך עליו להמציא את האישורים הרלוונטיים- אם מדובר במחלת בן משפחה- אישורים רפואיים, מחלת העובד עצמו- אישור מרופא תעסוקה, במידה ומדובר בהעתקת מקום מגורים לפי התנאים המצוינים לעיל עליו להמציא אישור מהמועצה או העירייה שהוא גר במשך שישה חודשים ורק לאחר מכן יקבל את הפיצויים.


על העובד הטוען להרעת תנאי העסקה להראות קשר סיבתי בין טענותיו ולרצונו לסיים העסקתו, וכן לכתוב מכתב למעסיק באשר לכוונותיו על מנת לאפשר למעסיק לתקן את הדרוש תיקון.


בנוסף, על העובד להגיש למעסיק הודעה מוקדמת וזאת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א-2001 – בשנה הראשונה - יום על כל חודש עבודה ומעל שנה - חודש הודעה מוקדמת אלא אם נאמר אחרת בהסכם העבודה.