לצערנו, עדיין קיימים מעסיקים המשלמים שכרם של עובדים בהתאם ל"סיכום בעל פה" או "בלחיצת יד" ומסכמים על סכום גלובלי או לחילופין - שכר שעה שלפיו יחושב שכרו של העובד. החוק בא להסדיר מצבים כאלה של חילוקי דעות הצדדים ובכך שכל תנאי העסקת העובד יבואו לידי ביטוי גם באופן העסקתו וגם בתנאי השכר שהוא מקבל.


לא אחת פונים לקוחות למשרד עורכת הדין שווקי בטענה שהמעסיק לא משלם את שכרם כפי שהובטח להם. לאחרונה פנה עובד המבקש לבדוק את תנאי העסקתו. מבדיקת תלושי השכר עלה כי הצדדים, שהסכימו בעל פה וללא הודעה מסודרת כמחויב לפי חוק, סיכמו על שכר חודשי. המעסיק שילם את השכר כאשר הוא משלם לעובד 70% כשכר בסיס והיתר כשעות נוספות. כמובן שלא היה כל קשר בין השעות שהעובד ביצע בפועל לבין מה שהמעסיק שילם וכל זאת על מנת לחסוך בהוצאות נוספות כגון הפרשות לפנסיה מהשכר הכולל.


החוק בא למנוע מצבים כאלה ועל מנת לשמור על מלוא זכויותיו של העובד. מצד המעסיק- העובד לא יכול לטעון שסוכם כך או אחרת מאחר וכל התנאים מסודרים ומסוכמים. המעסיק חותם על ההודעה ומחתים גם את העובד, וזאת על מנת למנוע חילוקי דעות לגבי אופן התשלום.


מה המעסיק צריך לכלול בהודעה?


החוק קובע רשימת נושאים אשר על המעסיק לכלול בהודעה זו ובהם: פרטי המעסיק, פרטי העובד, תאריך תחילת העבודה, במידה והחוזה הינו לתקופה קצובה - יש לציין את תקופת העבודה. תיאור התפקיד, שמו ותוארו של הממונה הישיר, שעות עבודה ביום, יום המנוחה השבועי, הבסיס לפיו משולם השכר, שכר שעה, שכר חודשי, שכר גלובלי, זכאות לימי חופש, מספר ימי הבראה, תנאים סוציאליים ועוד.


אם חל שינוי בתנאי העבודה של העובד, על המעסיק למסור הודעה על כך לעובד בתוך 30 ימים. מדובר בשינוי הנובע משינוי בדין, מכוח הסכם של תשלומי שכר כגון תוספות שכר במסגרת קידום אישי או הסכם עבודה.


התיקון שבוצע בשנת 2014 לחוק זה מחייב מעסיקים למסור למועמד לעבודה בעת המיון לעבודה הודעה בכתב על התקדמות ההליכים. ההודעה על ההתקדמות תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום השתתפות המועמד בתהליכי המיון. במידה והמועמד לא התקבל לעבודה תימסר לו הודעה בעניין עד 14 ימים מהיום שבו מועמד אחר כן התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון (התיקון בחוק לא חל על עבודה זמנית שאינה עולה על 30 ימים, וכן בעבודה בענף ההסעדה או בעבודה במקום בו עובדים עד 25 עובדים באותו מקום עבודה).


התיקון לחוק, שעבר בכנסת בשנת 2011 קובע כי מעסיקים שיפרו את הוראות החוק כאמור לעיל ולא ימסרו הודעה על תנאי העסקה יהיו חשופים לפסיקת פיצוי לדוגמה של עד 15,000 שקלים. מדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק מצד העובד ומבלי לגרוע מזכותו לכל סעד אחר לפי דין.