ככל שבכוונת המעסיק לשנות את תנאי העסקתו של העובד, לרבות שינוי עיסוק, העברה ממחלקה אחת לאחרת ופיטורים, הוא מחויב לזמן את העובד ולערוך לו שימוע כדין. הליך השימוע חייב להיות בהתאם לפסיקה הקיימת ולמפורט להלן. אי ביצוע הליך השימוע כדין כאשר יש כוונה לפטר עובד מהווה עילה לתביעה כנגד המעסיק, שכן- הליך הפיטורין לא יהיה תקין.

 

חובת זימון לשימוע

 

על המעביד לתת לעובד מבעוד מועד של מספר ימים מראש, מכתב זימון לשימוע שבו תפורט מטרת השימוע, הכוונה לדון בפיטוריו או בשינוי בתנאי העסקתו, וכן יפורטו בהרחבה הנימוקים, העילות והסיבות שבגינן יש כוונה לפטר או לשנות את תנאי עסקתו של העובד. חלה חובה ליידע את העובד על מלוא הטענות נגדו לפני השימוע וזאת כדי שיוכל להתכונן.

 

ההזמנה תינתן כאמור מספר ימים קודם לשימוע וזאת כדי שהעובד יוכל להיערך ולהתכונן לקראת השיחה, וליתן לעובד הזדמנות נאותה להגיב על המידע שהתקבל כנגדו. כמו כן העובד רשאי להביא מי מטעמו - עורך דין, חבר ועד וכדומה, לדיון בשימוע. בשימוע יהיו נוכחים מנהלו הישיר של העובד, מנהל משאבי אנוש, נציג מהנהלת החברה והעובד עצמו ומי מטעמו.

 

ויתור על שימוע

 

במקרה שהעובד ויתר על השימוע אזי רואים זאת כוויתור על הזכות והסכמה לסיום העסקתו או שינוי בסטאטוס.

 

הליך השימוע

 

במהלך השימוע העובד ישטח את טענותיו והתייחסותו לעובדה שהחברה מבקשת לסיים העסקתו או לשנות סטאטוס העסקתו. השימוע יכול ויתקיים בעל פה או בכתב.

 

במהלך השימוע על המעסיק לשמוע את דברי העובד תוך נכונות מלאה, לשקול את טיעוניו בלב שלם ונפש חפצה ולא לעשות זאת כלאחר יד וכמס שפתיים בלבד.

 

על המעביד חלה חובה לרשום פרוטוקול של השימוע, הפרוטוקול צריך להיות מפורט והוא חלק בלתי נפרד מכל הליך השימוע.בתום הישיבה נציג המעביד יודיע לעובד תוך כמה זמן תתקבל החלטה בעניינו.

 

קבלת החלטה לגבי המשך העסקה

 

לאחר שהחברה בחנה ושקלה את דברי העובד בשימוע היא תקבל החלטה לגבי המשך ואופי העסקתו. התשובה תימסר לאחר מספר ימים ותהא מנומקת ומתייחסת לתגובת העובד. הכלל הוא שלא יחול כל שינוי במצב העובדתי והמשפטי של העובד לפני השימוע, שהרי תכליתו של השימוע הוא שכנוע ומניעת שינוי בסטאטוס העובד.

 

תוצאה של אי קיום הליך השימוע או הליך שאינו תקין

 

בפסיקה נקבע כי חלה על המעביד החובה לקיים הליך שימוע תקין. בתי הדין פוסקים במקרים שבהם לא ניתנה לעובד הזכות להליך שימוע תקין בטרם תתקבל החלטה בעניינו, או שבהליך נפלו פגמים - ביטול ההליך או לחילופין פיצוי כספי לעובד.

 

לגבי פיטורי עובד- הכללים לעריכת שימוע נלמדים מבתי דין לעבודה, בטרם שקילת פיטורי עובד, חובה על המעסיק לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להימנע מהפיטורין. פיטורין צריכים להיות המוצא האחרון בטרם יוחלט על פיטורי עובד.

 

המידע המופיע בדף זה הינו כללי ואין בו כדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועי לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. הכותבת אינה נושאת בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם או שייגרם בעקבות שימוש במידע המופע באתר.