חברות מגנות על הקניין הרוחני שלהן באמצעות רישום זכויות יוצרים, סימני מסחר פטנטים ועוד. ואולם, עובדי החברה חשופים לסודות מסחריים אשר החברות השקיעו משאבים רבים לצורך פיתוחם.


חשוב לדעת כי ידע שצבר אדם בעבודתו הוא חלק אינטגרלי מכישוריו, ואין מדובר בסוד מסחרי והוא רשאי להשתמש בידע זה.


כל עוד העובד אינו חושף את הסוד מסחרי של מעסיקו הקודם, כאשר הוא מתחיל לעבוד במקום חדש, הוא אינו נדרש למחוק מזיכרונו את כל הידע שרכש בעבודתו הקודמת.


מה נחשב סוד מסחרי?


1. מידע שבידי המעסיק, אשר אינו ניתן לגילוי בנקל ואינו נחלת הרבים.


2. מידע המצוי אצל מנהלי השיווק של המעסיק או אצל ההנהלה הבכירה.


מידע שמופץ לעובדים או מצוי ברשת, או מוצר סופי הנמכר לצרכן, אינו בבחינת סוד מסחרי, מאחר שהוא נגיש לציבור.


הגדרת הסוד המסחרי שונה בכל ענף ותחום, ותלויה בהקשר. בתחום ההיי טק, ידע בנוגע לתוכנות מסוימות יכול להיחשב סוד מסחרי. מומלץ לציין על התוכנה דרגת סיווג "סודי", ואף לנקוב במספר העותקים המצויים בחוץ. כמו כן, מומלץ לשמור את הסוד המסחרי במקום שאין לעובדים אחרים גישה אליו, ולחשוף אותו רק בפני עובדים אשר משתמשים בו לצורך עבודתם.


מוצרים שנמצאים בשלב של תכנון ופיתוח ייחשבו לסוד מסחרי, כאשר מדובר במידע שאינו ניתן לשחזור באופן פשוט ומקנה למעסיק יתרון עסקי על פני מתחריו.


חתימה על הסכם סודיות


רצוי שהמעסיק יחתים צדדי ג' שעמם הוא מתקשר על מסמך סודיות, Non Disclosure Agreement, לפני כל מסירת אינפורמציה.


בהסכם העבודה כדאי להכניס סעיף שלפיו העובד מחויב לשמור על סודיות, ומתחייב כי ישמור עליה גם לאחר שלא יהיה עוד עובד החברה מכל סיבה שהיא. חשוב להגדיר את המידע הרלוונטי לחברתכם וכן תקופת זמן.


מה המעסיק צריך להוכיח כדי לקבל צו מניעה מבית המשפט?


מעסיק הטוען כי יש בעסקו סוד מסחרי צריך לתאר ולפרט את הסוד. למשל, לציין נוסחה מסוימת, תוכנה, רשימת לקוחות ספציפית, תהליך מיוחד, פורמולה ועוד, ולא לטעון באופן כללי כי קיים "סוד".


המעסיק הקודם חייב להוכיח כי נקט אמצעים סבירים לשמירת הסוד המסחרי, בהתאם לדוגמאות שצוינו לעיל, להוכיח את תקופת הזמן שיש לשמור על "הסוד המסחרי" ואת היקף הסוד, וכן להוכיח כי קיימת אפשרות ממשית שהעובד ישתמש בסוד המסחרי במהלך עבודתו אצל המעסיק השני, ועל כן יש חשש להפרת חובת הנאמנות.


בית המשפט בוחן את זכותו של הציבור לחופש המידע, ואת ההשלכות לכך שהסוד המסחרי ייוודע לציבור מול הזכות של המעסיק להגנה על הסוד.


המעסיק הראשון צריך להוכיח כי שימוש בסודות המסחריים שלו יפגע בעסקו. בית הדין ייתן צו מניעה אשר יגביל את חופש העיסוק של העובד, אם עבודתו בחברה של המעסיק השני תאיים על הקיום של המעסיק הראשון.