הערת אזהרה היא הערה הנרשמת בטאבו ( לשכת המקרקעין) לגבי התחייבות בעל הנכס, לבצע עסקה, או להימנע מלבצע עסקה הנוגעת לנכס. הערת אזהרה היא בעלת חשיבות גדולה מאוד עבור מי שמעוניין לרכוש דירה, שכן לאחר שדאג לרישום הערת אזהרה לטובתו, לא יוכל המוכר למכור את הדירה למישהו אחר.

 

הערת אזהרה מגנה על הקונה, לא רק מפני קונים אחרים, אלא גם מפני נושים של המוכר. היה ונושה ירצה להטיל עיקול על הדירה, הוא לא יוכל לעשות זאת, כאשר רשומה הערת אזהרה. על כן, אנו מבינים אפוא, כי אי רישומה של הערת אזהרה, עלול לגרום לקונה נזק רב ולפיכך, אין עליו להשתהות בעניין זה ולהקפיד על רישום הערת אזהרה.

 

הקונה חייב לדרוש מן המוכר כי ירשום הערת אזהרה ואם המוכר משתהה, עליו לדאוג לכך בעצמו, כאשר רצוי מאוד למסור את הטיפול בעניין לעורך הדין, כפי שיוסבר מיד. המוכר מצדו, צריך להגביל את זכותו של הקונה לתקופה מסוימת, כדי שהקונה לא יתמהמה בקניית הדירה. אם ההערה אינה מוגבלת בזמן והקונה לא יתקדם עם העסקה, הרי שהמוכר יישאר מחויב לאותו קונה ולא יוכל למכור את הדירה לאחר.

 

האם ניתן לבטל הערת אזהרה?

 

ביטול הערת אזהרה אפשרי היה ומי שנרשמה לטובתו הערת אזהרה מסכים לביטול. לשם כך, יש להגיש בקשה מתאימה, בצירוף ייפוי כוח המאשר כי הקונה מסכים לביטול הערת אזהרה. נציין כי אין צורך לקבל את אישורו של הקונה לביטול הערת אזהרה, היה והתוקף שלה היה מותנה במועד זמן מסוים, אשר חלף. אולם, כפי שהוסבר לעיל, המוכר צריך לדאוג לכך כי הערת האזהרה, תהיה מוגבלת בזמן.


בשל העובדה כי רכישת דירה, או נכס מקרקעין אחר, היא עסקה בעלת ערך כלכלי רב ויש לה משמעויות משפטיות ענפות, חשוב מאוד כי הקונה, יהיה מיוצג, בשלב מוקדם, על ידי עורך דין מקרקעין, אשר יטפל בכל ההיבטים של העסקה, לרבות ברישום הערת אזהרה לטובת הקונה. הרישום מתבצע, הלכה למעשה, באמצעות מילוי טופס בקשה, אשר צריך להיות מאומת על ידי עורך דין.

 

לבקשה יש לצרף ייפוי כוח מן המוכר, בו מפורטת ההתחייבות שלו בדבר עשיית העסקה, או הימנעות מביצוע העסקה, על פי העניין. לעיתים, ש צורך לצרף מסמכים נוספים, כמו אישור בית משפט, כאשר בעל המקרקעין אינו כשיר משפטית. כאשר הקונה הוא תאגיד, יש לצרף מספר מסמכים, כמו אישור של רואה החשבון/ עורך הדין של החברה, בלעדיהם, ללא תתקבל הבקשה לרישום הערת אזהרה.

 

יש לציין, כי הבקשה יכול שתוגש הן על ידי הקונה והן על ידי המוכר, אך מטבע הדברים, עורך הדין המייצג את הקונה, צריך לעמוד על המשמר ולבצע את הפעולה הזו בעצמו, אם המוכר, או עורך דינו, אינם מבצעים אותה באופן מיידי, שכן הערת אזהרה מגנה על הקונה, כפי שפורט לעיל ולכן, אין להשתהות בביצוע פעולה זו.