עד לשנת 2015, נכסים ריקים שניזוקו או נהרסו, אשר הם במצב כה רעוע שאינו מאפשר שימוש בהם לייעודם החוקי ולא נעשה בהם שימוש כלשהו, לא היו ניתנים לחיוב בארנונה.


בשנת 2012 תוקן סעיף 330 לפקודת העיריות (בתיקון 131) באופן שבו נכס הרוס או ניזוק, יהיה זכאי לפטור מארנונה למשך שלוש שנים בלבד, כאשר בחלוף תקופה זו הוא יהיה בר חיוב בארנונה למשך חמש שנים, בהתאם לתעריפים מיוחדים שנקבעו לעניין זה.


אם בחלוף חמש השנים שבהן הנכס חויב הוא נותר במצב הרוס או ניזוק, מחזיק הנכס רשאי למסור הודעה על כך לעירייה והוא לא יהיה חייב בתשלומי ארנונה נוספים בגין הנכס.


במסגרת התיקון נקבעה הוראה שלפיה תחילתו של התיקון ביום 1/1/2013. כלומר, ניתן יהיה להטיל חיובים בארנונה בגין נכסים שהיו פטורים מארנונה החל מיום 1/1/2016.


עם זאת, במסגרת תיקון 131 לפקודת העיריות נקבעה הוראת מעבר, שלפיה נכס שהיה פטור מארנונה במשך 12 שנים לפחות לפני יום 1/1/2013, יהיה זכאי לפטור מארנונה למשך שנתיים נוספות בלבד מיום 1/1/2013, ולא למשך שלוש שנים נוספות.


בהתאם, רשויות מקומיות ועיריות רשאיות להוציא חיובים בארנונה בגין נכסים שהיו פטורים מארנונה מיום 1/1/2001 או ממועד מוקדם יותר, לשנת 2015, ואכן, חיובים כאלה החלו להיות מוצאים על ידי רשויות מקומיות שונות.


ניתן להפחית את החיובים בארנונה לנכסים ריקים שנהרסו או ניזוקו


מבדיקת חיובים שונים שהועברו לבדיקתנו עלה כי במקרים רבים החיובים שמוצאים על ידי העיריות לא עולים בקנה אחד עם הוראות תיקון 131, כפי שאנו מפרשים אותו, ולפיכך ניתן להפחית את החיובים המוטלים לפיו באופן משמעותי.


יצוין כי גם במקרה שבו נקבע כי הנכס לא ניזוק באופן שאינו מאפשר כל שימוש חוקי בו, לעתים קרובות קיימת אפשרות להפחית את חיובי הארנונה בגינו, שכן בדרך כלל חיובי ארנונה של נכס ריק מבוצעים לפי השימוש האחרון שנעשה בנכס ואשר בגינו שולמה ארנונה, ולא בהכרח לפי התעריף הנכון אשר יכול להיות נמוך משמעותית מזה שלפיו הנכס מחויב בפועל.


בשולי הדברים יצוין כי למקרא סעיף 330 לפקודת העיריות בנוסחו הנוכחי, והפסיקה המתייחסת לחיוב בניין שבנייתו לא הושלמה, שבה נקבעו מבחנים הדומים למבחנים שנקבעו לפי סעיף 330 לצורך בחינה האם נכס מסוים בר חיוב בארנונה, מתעוררת שאלה אם ניתן להטיל חיובים בארנונה גם בגין נכסים שבנייתם החלה אך לא הושלמה מעולם, ועומדים כ"פילים לבנים" במשך תקופה ארוכה.


שאלה זו עולה שכן הרציונל של המחוקק בביצוע התיקון הוא עידוד ניצול יעיל של מבנים ושימוש בהם למטרה כלכלית, רציונל החל גם בנוגע למבנים שבנייתם לא הושלמה.


כך או אחרת, בהטלת חיובים בגין נכסים הרוסים או כאלה שבנייתם לא הושלמה מתעוררות שאלות רבות ומורכבות, המאפשרות להפחית חיובים אלה באופן משמעותי בטיפול נכון ומקצועי.


יודגש כי הוראות תיקון 131 לפקודת העיריות טרם נדונו בפסיקה, ולפיכך האמור בשורות אלה משקף את דעת הכותבים בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי שניתן להסתמך עליו במקרה ספציפי.


נכתב על ידי עו"ד (רו"ח) מיכאל רוזן ועו"ד שלומי ברקאי