הפרה כספית וטכנית של הסכם התקשרות במסגרת עסקת רוכלותלמעלה