דיני בנקאות

לרשותך מאמרים ומידע משפטי בנושאי דיני בנקאות לרבות זכויות ערבים, אשראי, עיקולים בבנק, עמלות, איך להתמודד מול בנקים, חובות, התיישנות ושירות.

משכון ומשכנתא - מהם?

הנכס נהפך לערב לקיומו של החיוב. מכך משתמע, שאם אין החייב מקיים את החיוב, זכאי בעל המשכנתא לפנות לנכס-הערב ולגבות ממנו את החוב על-ידי מימושו.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

האם ערב הוא לקוח?

סוגיה זו עברה שינויים רבים בפסיקה - בפסק-דין אזולאי נ' בנק עצמאות נפסק כי ערב הוא לקוח של הבנק, שכן הערבות יוצרת קשר משולש בין הנושה, החייב והערב.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

סודיות בנקאית – עיגון חקיקתי כאן ועכשיו

בסיסו של אמון זה אשר רוכש הלקוח לבנקאי, מושתת, לא מעט, על קיומה של חובת הסודיות הבנקאית.

מאת: עו"ד רוזנר דרזנר ושות'

זכויות חתימה בחשבון חברה

דחיית טענה בדבר חיוב חשבון בניגוד לזכויות חתימה ; טעות בתום לב של בנק ; טענת התיישנות ; חובת תום הלב בתביעה לסעד הצהרתי;

מאת: שלום בר, משרד עו"ד

הפרת הסכם על ידי בנק

הבנק חטא בחוסר תום לב כלפי התובעים במהלך חיי ההסכם ואף לאחריו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

טענה בעל-פה נגד מסמך

נתבע בסדר דין מקוצר יקבל רשות להתגונן אפילו העלה טענה בעל-פה נגד מסמך.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חובת הגילוי באשר לתנאי הביטוח שערך הבנק ללקוח

הוראות המפקח על הבנקים קובעות כי על הבנק להודיע ללקוח אחת לשנה על הסכומים ששולמו בגין ביטוח במהלך השנה החולפת

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חתימה על מסמכי ערבות בפני פקיד הבנק

טענת הטעיה של הבנק ומצג שווא; חתימה על מסמכי ערבות בפני פקיד הבנק, וחובת ההסבר, מהות וטיב הערבות

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

דחיית תביעה של בנק כנגד רו"ח של חברה

בהחליטו להעמיד אשראי ולהאריכו מעת לעת, לא הסתמך הבנק על הדו"חות הכספיים אשר בוקרו ונסקרו על ידי הנתבעים.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

ביטול עיקול זמני - יסוד ההכבדה

אין בעובדה שבעל דין ייאלץ לממש זכייתו בחו"ל כשלעצמה מהווה הכבדה

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חובת הודעה לערב בדבר מצב החייב

במסגרת בקשת רשות להגן שהגיש ערב להלוואה נגד הבנק הוא טען, כי הבנק נמנע במשך תשע שנים מלמסור לו כל הודעה באשר לפיגור החייבים, ובנוגע להליכים משפטיים שהחל לנקוט נגדם.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הבנק לא הסביר כדבעי לתובעים את משמעות המשכנתא

הבנק יצר רושם אצל התובעים שהם ערבים להלוואה הניתנת להם, ולא לכלל התחייבויות הנתבע כלפיו, והם בטחו בבנק שהמסמכים משקפים את ההסכמה האמורה.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

תפקידי הבנק

הבנק חייב לדווח למפקח על הבנקים על הגבלתו של לקוח, ואילו האחרון מדווח לבנקים האחרים, על-מנת שיוכלו להקפיד ולמלא אחר הוראות החוק.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

טענת קיזוז בתביעת סדר דין מקוצר

די בצירוף הסכמי הבנק בתוספת מסמך של יתרת החובה, כדי להכשיר תביעה בסדר דין מקוצר; די בהגנה לכאורה כל מנת שתינתן רשות להגן; טענת קיזוז בתביעת סדר דין מקוצר

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

רשלנות בביצוע עסקאות עבור הלקוח

גם בבצעו עסקות עבור לקוחותיו חייב הבנק לנהוג במיומנות ובזהירות, שאם לא כן הוא עלול להיתבע הן בגין הפרת חובה חוזית והן בנזיקין...

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה